اخبار مرکز
شماره: 13125
1399/07/08 - 01:29
اجرای طرح آمارگیری دامداری 1399 ( ویژه حساب‌های اقتصادی ) در مهرماه

این طرح آمارگیری از 19 مهر الی 25 آبان اجرا می شود و نتایج اولیه آن در اسفند ماه با برآورد استانی منتشر خواهد شد.

طرح آمارگیری دامداری 1399 در مهرماه سال جاری در کل کشور اجرا می‌شود. در این طرح آمارگیری که به صورت نمونه گیری اجرا می شود به بیش از 35 هزار بهره‌بردار دارای دام مراجعه می شود و اطلاعاتی در مورد تعداد دام (گوسفند و بره، بز و بزغاله، گاو و گوساله، گاومیش و بچه گاومیش و شتر و بچه شتر)، تعداد دام پروار شده، تولید شیر، تعداد دام بدنیا آمده، مصرف علوفه، دریافتی‌ها، پرداختی ها و سرمایه‌گذاری (ویژه حساب‌های اقتصادی) گردآوری می‌شود.

سمینار آموزشی مرحله اول این طرح از تاریخ 7  الی 8 مهر به صورت مجازی برگزار شد. 

این طرح آمارگیری از 19 مهر الی 25 آبان ماه اجرا می شود و نتایج اولیه آن در اسفند ماه با برآورد استانی منتشر خواهد شد.

گفتنی است مرکز آمار ایران اطلاعات مربوط به دام شامل تعداد دام سبک( گوسفند و بره) و دام سنگین ( گاو و گوساله)،  تعداد دام پروار شده و تولید شیر را به صورت فصلی در دو طرح مجزا در سطح کشور برآورد و منتشر می کند. چرخه تولید گوشت قرمز از طریق این دو طرح و همچنین تعداد دام کشتار شده در کشتارگاه ها مدیریت می شود.