اخبار مرکز
شماره: 13129
1399/07/13 - 09:11
در تابستان سال‌جاری 355 هزار رأس گاو و گوساله در دامداری‌های کشور پروار شد

تعداد گاو و گوساله موجود در دامداری‌های کشور در پایان فصل تابستان 4.85 میلیون رأس و تعداد گوساله متولد شده در تابستان، 299 هزار رأس بوده است.

 نتایج حاصل از آمارگیری اندازه‌گیری تعداد و تولیدات فصلی دام سنگین (گاو و گوساله) نشان می‌دهد که در تابستان سال‌جاری 1.89 میلیون تن شیر گاو در دامداری‌های کشور تولید و در همین مدت، تعداد 355 هزار رأس گاو و گوساله پروار شده است.

یافته‌های دیگر این طرح آمارگیری نشان می‌دهد تعداد گاو و گوساله موجود در دامداری‌های کشور در پایان این فصل 4.85 میلیون رأس و تعداد گوساله متولد شده در تابستان، 299 هزار رأس بوده است.

مقایسه نتایج حاصل از این طرح در فصل‌های تابستان و بهار نشان می‌دهد که مقدار تولید شیر 36 هزار تن و تعداد دام پروار شده، 2 هزار رأس نسبت به فصل قبل افزایش یافته است.