تازه‌های نشر
شماره: 13130
1399/07/13 - 12:23
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری فصلی تعداد وتولیدات دام سنگین(گاو وگوساله)تابستان 1399

در تابستان سالجاری 355 هزار رأس گاو و گوساله در دامداری‌های کشور پروار شده است.

 در تابستان سال‌جاری 1.89 میلیون تن شیر گاو در دامداری‌های کشور تولید و در همین مدت، تعداد 355 هزار رأس گاو و گوساله پروار شده است.

یافته‌های دیگر این طرح آمارگیری نشان می‌دهد تعداد گاو و گوساله موجود در دامداری‌های کشور در پایان این فصل 4.85 میلیون رأس و تعداد گوساله متولد شده در تابستان، 299 هزار رأس بوده است.

مقایسه نتایج حاصل از این طرح در فصل‌های تابستان و بهار نشان می‌دهد که مقدار تولید شیر 36 هزار تن و تعداد دام پروار شده، 2 هزار رأس نسبت به فصل قبل افزایش یافته است.اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.