اخبار مرکز
شماره: 13133
1399/07/19 - 08:26
گزارش شاخص قیمت اجاره بهای واحدهاي مسكوني خانوارهاي شهري تابستان 1399

متوسط افزايش هزينه اجاره بها براي كل خانوارهايي كه تمديد قرارداد داشته اند، در فصل تابستان 1399 برابر با 41.2 درصد است.

يكي از بخش‌هاي مهم در برآورد شاخص قيمت مصرف كننده، بخش مسكن است. اين بخش شامل زير بخش‌هاي "اجاره بهاي واحدهاي مسكوني" و "خدمات نگهداري و تعمير واحد مسكوني" (تعمیرات جزئی واحد مسکونی: لوله كشي، گچ‌كاري، برق كاري، نصب ايزوگام و...) مي‌باشد.

 در فصل تابستان 1399، شاخص قيمت اجاره بهاي واحدهاي مسكوني در مناطق شهري، به عدد 195.8 رسيد كه نسبت به فصل قبل (175.1)، 11.8 درصد افزايش داشته است. در اين فصل بيشترين نرخ تورم فصلي مربوط به استان همدان با 16.2 درصد افزايش و كمترين آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با 3.1 درصد افزايش مي‌باشد. درصد تغييرات شاخص قيمت اجاره بها در فصل تابستان 1399 نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، 28.9 درصد است كه نسبت به فصل بهار 1399(23.3 درصد)، 5.6 واحد درصد افزایش نشان مي‌دهد. بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان همدان با 37.0 درصد افزايش و كمترين آن مربوط به استان آذربايجان غربي با 8.6 درصد افزايش است. به عبارتي خانوارهاي استان همدان به طور متوسط 8.1 واحد درصد بيشتر از ميانگين كل كشور و خانوارهاي استان آذربايجان غربي 20.3 واحد درصد كمتر از ميانگين كل كشور در بخش اجاره بها هزينه كرده‌اند.

نرخ تورم چهار فصل منتهي به فصل تابستان 1399 نسبت به دوره مشابه سال قبل در بخش اجاره بها، برابر 24.3 درصد است. اطلاع مذكور در استان لرستان (32.3 درصد) بيشترين عدد و در استان آذربايجان غربي (8.9 درصد) كمترين عدد را نشان مي‌دهد.

متوسط افزايش هزينه اجاره بها براي كل خانوارهايي كه تمديد قرارداد داشته اند، در فصل تابستان 1399 برابر با 41.2 درصد است.

خاطر نشان مي‌سازد اطلاعات نتايج طرح مذكور به­ صورت تفصيلي به ­زودي در درگاه ملي آمار به نشاني www.amar.org.ir قابل دسترس خواهد بود.