شماره: 1502
1390/10/29 - 03:12
نشریه شاخص قیمت تولید کننده بخش صنعت سال 1388 در شمار 200 نسخه و به قیمت 25000 ریال در مهر ماه 1390منتشر شد

 شاخص قیمت تولید کننده بخش صنعت در سال 1388 با 2/3 درصد افزایش نسبت به سال 1387،به عدد 8/509 رسید بخش های " صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ،تولید پوشاک "، "عمل آوردن رنگ کردن پوست خزدار" و" صنایع محصولات شیمیایی" به ترتیب بیش ترین تاثیر گذاری مثبت را در افزایش کل سال 1388 داشته اند . از سوی دیگر بخش تولیدات فلزات اساسی بیش ترین تاثیر گذاری منفی را در سطح شاخص کل سال 1388 داشته است.