تازه‌های نشر
شماره: 15326
1399/10/29 - 12:39
نتایج آمارگیری فصلی تعدادوتولیدات دام سبک پاییز99

نتایج طرح آمارگیری اندازه‌گیری تعداد و تولیدات دام سبک در فصل پاییز 1399 نشان می‌دهد که تعداد دام سبک موجود در دامداری‌های کشور و تعداد دام سبک پروار شده در این فصل نسبت به پاییز سال قبل، به‌ترتیب 12 درصد و 43 درصد افزایش یافته است.

تعداد دام سبک موجود در در دامداری‌های کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل 12 درصد و تعداد دام پروار شده 43 درصد افزایش یافته است

نتایج طرح آمارگیری اندازه‌گیری تعداد و تولیدات دام سبک در فصل پاییز 1399 نشان می‌دهد که تعداد دام سبک موجود در دامداری‌های کشور و تعداد دام سبک پروار شده در این فصل نسبت به پاییز سال قبل، به‌ترتیب 12 درصد و 43 درصد افزایش یافته است.

بر اساس نتایج این طرح، تعداد «گوسفند و بره» و « بز و بزغاله» موجود در دامداری‌های کشــور در آذر ماه 1399 به‌ترتیب 46.6 و 16.7 میلیون رأس بوده است که نسبت به زمان مشابه فصل قبل، به‌ترتیب 8.3 درصد و 9 درصد افزایش داشته است.

طبق یافته‌های دیگر این طرح آمارگیری در فصل پاییز سال‌جاری، تعداد 3.9 میلیون رأس گوسفند و بره و 1.1 میلیون رأس بز و بزغاله توسط دامداری‌های کشور پروار شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 29.9 درصد و 32.4 درصد افزایش داشته است.

نتایج نشان می‌دهد در فصل پاییز سال 1399، تعداد 5.4 میلیون رأس بره و 1.7 میلیون رأس بزغاله در بهره‌برداری‌های پرورش‌دهنده دام سبک کشور متولد شده است که نسبت به فصل قبل، به­ترتیب 3.3 برابر و 2.7 برابر شده است که با توجه با فصلی بودن زایش دام‌های سبک (آغاز زایش‌ها از فصل پاییز) و افزایش تعداد دام‌های مولد نسبت به مدت مشابه سال قبل، امری طبیعی و قابل انتظار است.اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.