تحلیل و یادداشت
شماره: 15452
1399/12/24 - 10:16
سال جهش تولید در میانه راه(بررسی 6ماهه نخست سال 1399)

این مطلب توسط خانم مرضیه دیندار رستمی ،کارشناس شاخص های آمایش سرزمین و داده های مکانی دفتر محاسبه شاخص برنامه ها و سیاست های کلان مرکز آمار ایران تهیه شده است.

اقتصاد ایران در 4 دهه گذشته با محدویتهاي ساختاري مختلفی دست به گریبان بوده است. یکی از مهمترین آنها، مشکلات مربوط به تولید داخل و وابستگی آن به واردات بوده که این امر سبب شده است تا در مواقع تشدید تحریمها آسیب پذیري تولید داخل افزایش یابد. در سالهاي اخیر و در نامگذاري شعار سال از سوي مقام معظم رهبري این نکته مورد تاکید قرار گرفته است که افزایش تولید و ارتقاء توان تولید داخلی یکی از راههاي اصلی در افزایش رفاه، اشتغالزایی، حفظ قدرت پول ملی و توسعه صادرات است. در همین راستا سال 1399 نیز سال جهش تولید نامیده شده تا از این طریق اهمیت موضوع گوشزد کرده و سیاست ها و تدابیر لازم اندیشیده و اجرا گردد...

برای مشاهده متن کامل مطلب به فایل پیوست مراجعه کنید.