اخبار مرکز
شماره: 15665
1400/04/09 - 08:43
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – خرداد 1400

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان قزوین با 4.1 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­­­ همدان با 1.2 درصد افزایش است.

کل خانوارها

در خرداد ماه 1400 عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (100=1395) به 316.2 رسید که نسبت به ماه قبل 2.5 درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان قزوین با 4.1 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­­­ همدان با 1.2 درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور 47.6 درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (56.1 درصد) و کمترین آن مربوط به استان تهران  (43.1 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه 1400 برای خانوارهای کشور به عدد 43.0 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان (48.6 درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (39.2 درصد) است.

خانوارهای شهری

در خرداد ماه 1400 عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (100=1395) به 312.6 رسید که نسبت به ماه قبل 2.5 درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به قزوین با 4.2 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­ همدان با 1.3 درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور 46.9 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به زنجان (56.1 درصد) و کمترین آن مربوط به استان تهران (43.0 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه 1400 برای خانوارهای شهری به عدد 42.5 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان  (48.4 درصد) و  کمترین آن  مربوط به  استان­  قم (39.1 درصد) است.

خانوارهای روستایی

در خرداد ماه 1400 عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (100=1395) به 336.3 رسید که نسبت به ماه قبل 2.6 درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان گیلان با 4.4 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­ همدان با 0.8 درصد افزایش می­باشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی 51.5 درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان­ ایلام (59.5 درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (45.2 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه 1400 برای خانوارهای روستایی به عدد 45.6 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان­ کرمانشاه (51.8درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ گیلان (40.8 درصد) است. برای مشاهده جزئیات خبر به فایل پیوست مراجعه کنید.