اخبار مرکز
شماره: 15710
1400/05/01 - 12:38
شاخص قیمت مصرف کننده – تیر ١٤٠٠

-

کاهش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در تیر ماه 1400 به عدد 43.6 درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 43.6 درصد بیشتر از تیر 1399 برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده­اند.

نرخ تورم نقطه‌ای تیر ماه 1400 در مقایسه با ماه قبل 4.0 واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی­ها و دخانیات» با کاهش 5.4 واحد درصدی به 56.9 درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش 3.4 واحد درصدی به 37.4 درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری 42.9 درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل 4.0 واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 47.7 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 3.8 واحد درصد کاهش داشته است.

افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه تیر 1400 به 3.5 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، 1.0 واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب 3.1 درصد و 3.8 درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری 3.6 درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل 1.1 واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 3.2 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 0.6 واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه تیر ماه 1400 برای خانوارهای کشور به 44.2 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 1.2 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

هم‌چنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 43.7 درصد و 47.3 درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری 1.2 واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی 1.7 واحد درصد افزایش داشته است.

برای مشاهده جزئیات خبر به فایل پیوست مراجعه کنید.