اخبار مرکز
شماره: 15792
1400/06/09 - 02:17
ضريب جيني خانوارهاي ايراني در سال 1399 بالاتر از 0.4 شد

سهم بيست درصد کم­ درآمدترين و پردرآمدترين جمعيت به ترتيب 0.0583 و 0.4744 درصد است.

در سال 1399 ضريب جيني خانوارهای كل كشور 0.4006 است كه در مقايسه با سال قبل 0.0014 افزايش نشان مي­دهد. همچنين ضريب جيني خانوارهاي شهري و روستايي به ترتيب 0.3835 و 0.3590 است كه نسبت به سال قبل به ترتيب 0.0008 و 0.0051 افزايش نشان مي­‌دهد.

سال 1399 -كل كشور:

سهم بيست درصد کم­ درآمدترين و پردرآمدترين جمعيت به ترتيب 0.0583 و 0.4744 درصد است.

نسبت ده، بيست و چهل درصد پردرآمدترین به ده، بيست و چهل درصد کم درآمدترين جمعيت به ترتيب 13.96، 8.13 و 4.32 است .شاخص پالما به 1.96 و شاخص تیل به 0.2721 رسيده است. همچنين شاخص اتكينسون  0.2379 است.

سال 1399 – مناطق شهري:

سهم بيست درصد کم درآمدترين و پردرآمدترين جمعيت به ترتيب 0.0639 و 0.4624 درصد است.

نسبت ده، بيست و چهل درصد پردرآمدترین به ده، بيست و چهل درصد کم درآمدترين جمعيت به ترتيب 12.02، 7.24 و 3.99 است .شاخص پالما 1.78 و شاخص تیل 0.2492 است. همچنين شاخص اتكينسون 0.2175 است .

سال 1399 – مناطق روستايي:

سهم بيست درصد کم درآمدترين و پردرآمدترين جمعيت به ترتيب 0.0683 و 0.4406 درصد است .

نسبت ده، بيست و چهل درصد پردرآمدترین به ده، بيست و چهل درصد کم درآمدترين جمعيت در مناطق روستايي به ترتيب 10.54، 6.45 و 3.63 است.

شاخص پالما 1.56 و شاخص تیل در 0.2161 است. همچنين شاخص اتكينسون 0.1930 است.

در سال 1399 در مناطق شهري كمترين ضريب جيني مربوط به استان اردبيل (0.2579) و بيشترين در استان سيستان و بلوچستان (0.4570) مشاهده مي‌­شود.

در اين سال در مناطق روستايي كمترين ضريب جيني مربوط به استان خوزستان (0.2409) و بيشترين در استان چهارمحال و بختياري (0.3621) مشاهده مي­شود.

برای مشاهده اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه کنید.