تازه‌های نشر
شماره: 15804
1400/06/14 - 12:06
انتشار نسخه الکترونیکی گزیده متوسط قیمت فروش محصولات وهزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی بهار1400

در سه ماهة اول سال 1400، متوسط قيمت گندم 50189 ريال و متوسط قيمت جو 57859 ريال بوده كه به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل 101.5 درصد و 186.9 درصد افزايش داشته‌اند.

در بخش غلات، در سه ماهة اول سال 1400، متوسط قيمت گندم 50189 ريال و متوسط قيمت جو 57859 ريال بوده كه به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل 101.5 درصد و 186.9 درصد افزايش داشته‌اند.

در بخش حبوبات، در سه ماهة اول سال 1400، متوسط قيمت نخود 122216 ريال و متوسط قيمت عدس 238722 ريال بوده كه نخود نسبت به فصل مشابه سال قبل 73.3 درصد افزایش و عدس نسبت به فصل مشابه سال قبل 107.9 درصد افزايش داشته اند.

در بخش محصولات جاليزي، در بهار سال 1400، متوسط قيمت هندوانه 21067 خربزه 36661 و خيار 39652 ريال بوده كه به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل 16.9، 23.9 و 70.6 درصد افزايش داشته‌اند.

در بخش سبزيجات، در سه ماهة اول سال 1400، متوسط قيمت سيب زميني 22908 و گوجه فرنگي 24678 ريال بوده كه به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل 26.2 و 76.5 درصد افزایش داشته‌اند و همچنین متوسط قیمت پیاز 13804 ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 35.3 درصد کاهش داشته است.

در بخش محصولات علوفه‌اي، در بهار سال 1400، متوسط قيمت يونجه 42578 و کاه 20821 ريال بوده كه به ترتيب نسبت به بهار سال قبل 103.5 و 401.5 درصد افزايش داشته‌اند.

در بخش ميوه‌هاي هسته‌دار، در سه ماهة اول سال 1400، متوسط قيمت زردآلو 256723 و متوسط قيمت آلبالو 151404ريال بوده كه به ترتيب نسبت به بهار سال قبل 124.5 و 65.4 درصد افزايش نشان می دهد و متوسط قیمت هلو 122699 بوده که 130.3 درصد افزایش داشته است.

  در بخش ميوه‌هاي دانه‌دار، در بهار سال 1400، متوسط قيمت سيب درختي 128953ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل 58.8 درصد افزایش یافته است.

در بخش دامداري سنتي، در سه ماهة اول سال 1400، متوسط قيمت يك كيلوگرم گوسفند و بره زنده 494354 ریال و يك كيلوگرم گاو پرواري زنده 440812 ريال بوده كه به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل 25.1 و 48.4 درصد افزایش داشته‌اند.

در بخش فراورده‌هاي دامي سنتي، در بهار سال 1400، متوسط قيمت يك كيلوگرم شير گوسفند 137758 ریال بوده كه  نسبت به بهار سال قبل 56.7 درصد افزايش داشته است و متوسط قيمت يك كيلوگرم شير گاو 47428 ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل 89.9 درصد افزايش نشان می‌دهد.

در بخش هزينه هاي خدمات ماشيني، در سه ماهة اول سال 1400، هزينة شخم يك هكتار زمين زراعي آبي 4894857 ریال و هزينة شخم يك هكتار زمين زراعي ديم 3720097 ريال بوده كه به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل 41.0 و 58.7 درصد افزايش داشته‌اند.

در بخش دستمزد نيروي كار، در بهار سال 1400، دستمزد كارگر ميوه چين مرد 1467895ريال بوده که نسبت به سال قبل 42.9 درصد افزایش داشته و دستمزد كارگر ميوه چين زن 1216877 ريال بوده كه نسبت به بهار سال قبل 10.5 درصد افزايش داشته است. همچنين، دستمزد كارگر وجین کار و تنك كار مرد 1541400 ريال و دستمزد كارگر وجین کار و تنك كار زن 2219208 ريال بوده كه به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل 40.4 و 91.6 درصد افزايش داشته‌اند. اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.