اخبار سازمانی
شماره: 15823
1400/06/27 - 02:14
وبینار" مهاجرت های داخلی در ایران"

سخنران: دکتر رسول صادقی،دانشیار جمعیت شناسی دانشگاه تهران و رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور

زمان: چهارشنبه 31 شهریور - ساعت16/30 الی 18/30

برای مشاهده پوستر و لینک وبینار به فایل پیوست مراجعه کنید.