شماره: 15868
1400/07/21 - 02:05
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار سال 1399

اطلاعات تفصيلي درباره فعاليت‌هاي فرهنگى و ويژگي‌هاي رفتاري اعضاي خانوار‌هاي كشور، طی يك مرحله عملیات میدانی گردآوری شده است و به بررسي الگوى رفتاري افراد 15 ساله و بيش‌تر عضو خانوار در نقاط شهرى و روستايي بر اساس اظهارات آن‌ها می‌پردازد.

"طرح آمارگيرى از فعاليت‌هاى فرهنگى خانوار" براى اولين بار توسط مركز آمار ايران در سال 1393 اجرا شد. پس از آن و در سال 1394 اين طرح، با افزودن برخي بخش‌ها و سؤالات با عنوان"طرح آمارگيرى از فعاليت‌ها و رفتارهاي فرهنگى خانوار" مجدداْ به اجرا در آمد. اين طرح در سال 1396 و همچنین 1399 با عنوان "طرح آمارگيرى از فرهنگ رفتاري خانوار" اجرا شد. در اين طرح، اطلاعات تفصيلي درباره فعاليت‌هاي فرهنگى و ويژگي‌هاي رفتاري اعضاي خانوار‌هاي كشور، طی يك مرحله عملیات میدانی گردآوری شده است و به بررسي الگوى رفتاري افراد 15 ساله و بيش‌تر عضو خانوار در نقاط شهرى و روستايي بر اساس اظهارات آن‌ها می‌پردازد.اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.