اطلاع‌نگاشت
شماره: 16979
1400/08/26 - 12:43
اطلاع نگاشت رفتار اجتماعی افراد 15 ساله و بیشتر - 1399

این اطلاع نگاشت توسط دفتر فرهنگی و بازرگانی و خدمات مرکز آمار ایران تهیه شده است.

 برای مشاهده اطلاع‌نگاشت به فایل پیوست مراجعه کنید.