اخبار مرکز
شماره: 16986
1400/09/02 - 08:14
نتايج طرح "گرد‌آوري اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري‌هاي كشور" در فصل بهار سال 1400

کاهش 13.8 درصدي واحدهاي مسكوني پيش‌بيني شده در پروانه‌هاي صادر شده براي احداث ساختمان توسط شهرداري تهران و افزایش ‌1.2 درصدي آن در شهرداري‌هاي کل كشور در بهار 1400 نسبت به بهار 1399

بررسي نتايج طرح "گرد‌آوري اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري‌هاي كشور" در فصل بهار سال 1400 نشان مي‌دهد:

 

الف- شهر تهران

  • در بهار سال 1400، تعداد 11055 واحد مسكوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌ تهران، پيش‌‌بيني شده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 17.2 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 13.8 درصد کاهش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسكوني در هر يك از پروانه‌های احداث ساختمان 7.9 واحد بوده است.
  • 22.8 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 17.0 درصد کاهش داشته است.
  • مجموع مساحت زيربنا در پروانه‌هاي احداث ساختمان‌ صادرشده از سوي شهرداري‌ تهران در بهار 1400 بالغ ‌بر 2084 هزار مترمربع بوده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 11.4 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 8.6 درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زيربناي اين دسته از پروانه‌ها در دوره‌ي مورد بررسي حدود 1494 مترمربع بوده است.

 

 

ب- كل نقاط شهري كشور

  • در بهار سال 1400، تعداد 103410 واحد مسكوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌هاي كشور پيش‌‌بيني شده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 24.6 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 1.2 درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسكوني در هر پروانه‌ي احداث ساختمان 3.0 واحد بوده است‌.
  • در بهار 1400 صادرشده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 28.0 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 9.4 درصد کاهش داشته است.
  • نسبت به فصل گذشته 22.3 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 6.0 درصد افزایش داشته است.  متوسط مساحت زيربنا در اين پروانه‌ها 591 مترمربع بوده است.نتايج‌ تفصيلي در اين زمينه بزودی در وبگاه مركز آمار ايران به آدرس www.amar.org.ir قرار خواهدگرفت.