اطلاع‌نگاشت
شماره: 17252
1400/12/24 - 09:48
اطلاع نگاشت وزن و تعداد دام های ذبح شده در سال 1399 در کشتارگاه های رسمی کشور

این اطلاع نگاشت توسط دفتر کشاورزی مرکز آمار ایران تهیه شده است.

برای مشاهده اطلاع نگاشت به فایل پیوست مراجعه کنید.