اخبار مرکز
شماره: 17347
1401/02/19 - 02:45
شاخص قيمت توليدكننده بخش برق- فصل زمستان 1400

در فصل زمستان 1400 درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) به 2.1 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل پاییز، 4.8 واحد درصد کاهش دارد.

در فصل زمستان 1400 درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به 10.6 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل پاییز 8.0 واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه‌های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، در فصل زمستان 1400 نسبت به فصل زمستان 1399، 10.6 درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به ترتیب 18.2، 9.1 و 8.8 بوده است. 

تورم سالانه

درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل زمستان 1400 نسبت به مدت مشابه در سال قبل (تورم سالانه) به 19.4 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل 11.2 واحد درصد کاهش نشان می­دهد. همچنین درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل زمستان 1400 نسبت به مدت مشابه در سال قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به ترتیب 20.7، 20.9 و 15.4 بوده است. 

برای دریافت اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه نمایید.