اطلاع‌نگاشت
شماره: 18421
1401/03/22 - 07:51
صنعت پرورش و تولید قارچ خوراکی از نگاه آمار

این اطلاع نگاشت توسط دفتر آمارهای کشاورزی مرکز آمار ایران تهیه شده است.

برای مشاهده اطلاع نگاشت به فایل پیوست مراجعه کنید.