اخبار مرکز
شماره: 18444
1401/03/29 - 12:35
مقدار تولید محصولات سالانه در سال زراعی 1400-1399 در حدود 57.8 میلیون تن برآورد شد

سطح کاشت گندم در سال زراعی 1400-1399 بیش از 6.6 میلیون هکتار با مقدار تولید 10.4 میلیون تن بوده است.

براساس نتایج حاصل از طرح آمارگیری زراعت پاییز1400، سطح کاشت محصولات سالانه کشور در سال زراعی 1400-1399، بیش از 12 میلیون هکتار با مقدار تولید تقریبی 57.8 میلیون تن برآورد شده است.

نتایج حاصل از این طرح نشان می‌دهد که در سال زراعی 1400-1399 از  12 میلیون هکتار سطح کاشت محصولات سالانه، 56 درصد به كاشت گندم اختصاص يافته است.

بر اساس نتایج حاصل از این طرح، در سال زراعی 1400-1399 از مجموع 57.8 میلیون تن تولیدات زراعی، 18 درصد توليد به محصول گندم اختصاص يافته است.

بر اساس یافته‌های این طرح، پيش‌بيني مي‌شود سطح كاشت محصولات سالانه در سال زراعي 1401-1400 نسبت به سال زراعي 1400-1399 حدود 4.6 درصد کاهش يابد.

طبق نتایج حاصل از این طرح، سطح کاشت گندم در سال زراعی 1400-1399 بیش از 6.6 میلیون هکتار با مقدار تولید 10.4 میلیون تن بوده است. پیش‌بینی می‌شود که سطح کاشت گندم در سال زراعی 1401-1400 به 6.5 میلیون هکتار کاهش یابد.

بر اساس یافته‌های این طرح، پیش‌بینی می‌شود که در سال زراعی 1401-1400 سطح کاشت محصولات
«برنج (شلتوك)» و «جو» به‌ترتیب 12.3و 4.3 درصد کاهش یابد.

طبق این یافته‌ها همچنین پیش‌بینی می‌شود که در سال زراعی 1401-1400 سطح کاشت محصولات «زعفران» و «نیشکر» به‌ترتیب 2.2 و 5.3 درصد افزایش یابد.

شایان ذکر است که طرح آمارگیری زراعت در آذر ماه سال 1400 با هدف برآورد سطح کاشت و مقدار تولید محصولات سالانه در سال زراعی 1400-1399، پیش‌بینی سطح کاشت محصولات سالانه در سال زراعی 1401-1400 و همچنین برآورد اقلام مورد نیاز حساب‌های ملی اجرا شد.