تازه‌های نشر
شماره: 2456
1395/12/08 - 11:10
نشریه نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح های عمرانی نیمه اول 1395 در شمار 150 نسخه وبه قیمت 20000 ریال در دی ماه 1395 منتشر شد.

این نشریه به ارائه ومقايسه‌‌ي متوسط دستمزد نيروي انساني درگروه رانندگان ماشين‌آلات حمل و نقل در اين دوره با دوره‌ي‌ قبل ،بيش‌ترين افزايش متوسط دستمزد ساعتي و كمترين افزايش آن . متوسط دستـمزد نيروي انساني درگروه رانندگان ماشين‌هاي سنگين در اين دوره با دوره‌ي قبل ، مقايسه‌‌ي نتايج حاصل از آمارگيري نيمه‌ي اول 1395 با دوره‌ي مشابه سال قبل ، مقايسه‌ي متوسط دستمزد ساعتي نيروي انساني درگروه كارهاي بنايي ابنيه‌ي‌ ساختمان و... پرداخته شده است