اخبار مرکز
شماره: 5420
1397/02/25 - 09:42
سمینار آموزشی سالنامه آماری کشور برگزار شد

مدیرکل دفتر محاسبه شاخص برنامه ها و سیاست های کلان در افتتاحیه این سمینار با اشاره به اهمیت و جایگاه ویژه اطلاعات سالنامه آماری در برنامه ریزی های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور، این منبع آماری را به عنوان معتبرترین و موثرترین مرجع اطلاعاتی و آماری در انجام کارهای پژوهشی و تحقیقاتی قلمداد کرد.وی با اشاره به راه اندازی سامانه جدید سالنامه آماری کشور و تهیه ، تولید و استخراج شاخص های مختلف اقتصادی و اجتماعی از این ابزار نوین گفت:در گذشته شاخص سازی در استان ها بر اساس دریافت مستقیم و جمع آوری صرف آمار و اطلاعات از داده های موجود در سالنامه صورت می گرفت ولی در حال حاضر ساخت شاخص ها و حتی رتبه بندی سطح توسعه یافتگی استان های کشور بر اساس نشریه جایگاه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی استان های کشور که از اطلاعات سالنامه آماری استخراج شده است انجام می گیرد.

طاهری در ادامه با ضروری و مهم دانستن انجام بازنگری و اصلاحات در مطالب آماری استان ها از جمله حذف  فصل ها و موضوعات تکراری سالنامه آماری استان ها و مطابقت محتوایی آن با سالنامه آماری کشور تصریح کرد:تا پیش از این یک سری از مقولات آماری سالنامه در استانها تهیه و تولید نمی شد یا اینکه توسط محققان،متخصصان و کاربران مورد استفاده قرار نمی گرفت که با بازنگری در سالنامه آماری استان و کشور این مشکل حذف شده است.

مدیرکل دفتر محاسبه شاخص برنامه ها و سیاست های کلان در ادامه با مهم خواندن تبدیل اعداد خام به شاخص های کاربردی افزود : در برخی از اطلاعات آماری که استان ها از مرکز آمار دریافت می کنند اعداد و رقم های ملی و استانی بطور موازی به چشم می خورد یا اینکه اطلاعات آماری موجود در سالنامه آماری کشور با اطلاعات آماری در سالنامه آماری استان ها تفاوت قابل توجهی دارد که بر همین اساس مرکز آمار درصدد است درصورت مشاهده مغایرت های احتمالی و ناچیز در جمع آوری و اندازه گیری شاخص ها این اختلاف ها را به صفر برساند.

وی در پایان با تاکید بر لزوم انطباق کامل سالنامه آماری استان ها با اطلاعات و آمار اخذ شده از دستگاه های اجرایی کشور و انجام مقایسه این داده ها با اطلاعات موجود در سالنامه کشور از شرکت کنندگان در سمینار دعوت کرد به واسطه سروکار داشتن با این حجم از آمار و ضمن بهره گیری از اطلاعات آماری ارزشمند و ناب درون این منبع آماری نسبت به تهیه و نگارش مقالات مختلف اقدام کنند تا در فصل نامه،هفته نامه یا ماهنامه های تخصصی آمار و اقتصاد نظیر دوماهنامه آمار به چاپ و منتشر شود.