اخبار مرکز
شماره: 5529
1397/03/29 - 09:16
هفت درصد خانوارهاي كشور تك والدي هستند

7.2 درصد از خانوارهاي كشور تك والد‌ مي‌باشند كه 17 درصد  خانوارهاي تك والد كشور، داراي سرپرست مرد و 83 درصد از اين خانوارها داراي سرپرست زن مي‌باشند. به عبارتي تعداد خانوارهاي تك والد كشور 1753960 است كه سرپرست 1463538 از اين خانوارها، زن مي‌باشند.

هفت درصد خانوارهاي كشور تك والدي هستند

بر اساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1395، تعداد خانوارهاي كشور در سال 1395، رقم24,129,490 و در سال1390،  21,110,481  بوده است.

 به گزارش روابط عمومي مركز آمار ايران، از مجموع 24,129,490 خانوار در سال 1395، 21,067,737 خانوار داراي سرپرست مرد و 3,061,753 خانوار داراي سرپرست زن بوده‌اند. به‌عبارت ديگر 87 درصد از خانوارهاي كشور داراي سرپرست مرد و 13 درصد از خانوارهاي كشور داراي سرپرست زن هستند.

7.2 درصد از خانوارهاي كشورداراي يك سرپرست (تك والد)‌ مي‌باشند كه 17 درصد  خانوارهاي تك والد كشور، داراي سرپرست مرد  و 83 درصد از اين خانوارها داراي سرپرست زن مي‌باشند. به عبارتي تعداد خانوارهاي تك والد كشور 1753960 است كه سرپرست 1463538 از اين خانوارها، زن مي‌باشند.

 اين در حالي است كه بر اساس سرشماري سال  1390 و از بين 21,110,481  خانوار، 1،471،868 خانوار، تك والدي بودند كه برابر 7 در صد  است كه از بين آن‌ها 14.48 درصد خانوارها داراي سرپرست مرد  و 85.52 در صد خانوار‌ها داراي سرپرست زن بوده‌اند. اين ارقام نشان‌دهنده آن است كه تعداد خانوارهاي تك والد در سال 1395 نسبت به سال 1390 با توجه به افزايش كل خانوارها در فاصله بين دو سرشماري 1390 و 1395، ‌‌افزايشي حدود 19 درصد داشته است.