تحلیل و یادداشت
شماره: 9003
1397/10/19 - 09:16
الزام های رفع موازی کاری آماری در کشور

دلایل اساسی مرجعیت یگانه مرکز آمار ایران در تولید و انتشار حسابهای ملی وشاخصهای قیمت

 

دلایل اساسی مرجعیت یگانه مرکز آمار ایران در تولید و انتشار حسابهای ملی و شاخصهای قیمت 

فایل پیوست