درگاه ملی آمار


18

خلاصه نتایج ثبت پایه جمعیت عشایر کوچنده کشور - ۱۳۹۹

 

تعداد مشاهده خبر: (473)
گروه خبر: جمعیت
کد خبر: 13178