18 آذر 1402
En | 
 

حسابهای ملی:

در این بخش اطلاعات و آمار شامل: ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی، تولید ناخالص ملی، میزان رشد ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی، سهم هر استان در تولید ناخالص داخلی ، میزان حساب تولید، میزان حساب کالاها و خدمات و .... ارائه می شود.

      سيستم مذكور براي اولين بار در سال 1953 به صورت مجموعه‌‌اي فرموله شده تحت عنوان «سيستم‌ حساب‌هاي ‌ملي» يا «SNA» (System of National Accounts)منتشر شده است. آخرين تجديـد نظـر درSNA ، در سال 1993 صورت گرفت كه توسط پنج نهاد بين المللي متشكل از سازمان ملل، صندوق بين‌المللي پول، بانك جهاني، سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه و كميسيون جامعه اروپايي، به‌ تصويب رسيد. تهيه حساب‌هاي ملي، بعد از جنگ جهـاني دوم به ‌صـورت موردي و براسـاس نيازهاي خاص در ايران شروع شد، از ‌جمله در سال‌هاي 1337 و 1338 به ترتيب «توليد ناخالص داخلي ايران براي سال 1334» و «توليد ملي ايران براي سال 1336» ، توسط كارشناسان خارجي براورد شد. سپس سازمان برنامه و بودجه، درامد ملي كشور را براي دوره زماني 1337 تا 1340 به تفصيل براي بخش‌هاي مختلف اقتصادي براورد و منتشر نمود. بانك مـلي نيـز براورد مقدماتي ديگري را براي سال 1338 به انجام رساند. با تأسيس بانك مركزي ايران در سال 1339، به‌دليل فقدان يك سازمان رسمي آمار، تهيه حساب‌هاي ملي به‌ عهده اين بانك گذاشته شد و پس از آن بـراساس قـانون بهمن مـاه 1353، اين وظيفه رسماً به مركز آمار ايران محول شد.

محاسبه ارزش افزوده بخش‌هاي اقتصادي، در سال‌هاي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي و محاسبه محصــول ناخالص داخلي از روش هزينه، از سال 1361 و نيز تهيه جداول داده‌ـ ستانده اقتصاد ايران براي سال‌هاي 1352، 1365 و 1370،  از جمله مهم‌ترين اقدامات مركز آمار ايران در تهيه حساب‌هاي ملي بوده است.

 تهيه مستمر و منظم حساب‌هاي ملي بر اساس آخرين تجديد نظر SNA ، از سال 1373 در برنامه كار مركز آمار ايران قرار گرفت، بدين ترتيب مركز آمـار ايران هر ساله حساب‌هاي ملي را براساس تعاريف، مفاهيم، طبقه‌بندي‌ها و روش‌هاي محاسباتي منطبق مي‌كند.

در مورد آمار ارائه شده توضيح نكات زير ضروري است:

1- اختلاف بعضي از ارقام در سطح منطقه‌اي با ارقام در سطح ملـي، همان طور كه در كشورهاي ديگر نيز مرسوم مي‌باشد، ناشي از آن است كه اطلاعات حساب‌هاي ملي مربوط به يك‌سال مالي به دليل نهايي نبودن بعضي اطلاعات، در سال بعد مورد تجديدنظر قرار مي‌گيرد و حساب‌هاي منطقه‌اي زماني تهيه مي‌شود كه تجديدنظر در ارقام حساب‌هاي ملي هنوز صورت نگرفته است.

2- اختلاف بعضي از ارقام با سال‌هاي گذشته، به دليل تجديدنظري است كه توسط سازمان‌هاي ذي‌ربط انجام شده است.

 3-‌ ارقام و همچنين طبقه‌بندي اقلام آماري مربوط به جدول موازنه پرداخت‌ها توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مورد بازنگري قرار گرفته است

براي اطلاع از تعاريف و مفاهيم آماري مرتبط با موضوع، مي‌توانيد از منابع زير استفاده نماييد:

نكته: تعاريف و مفاهيم آماري در گذر زمان ممكن است تغيير نمايد، لذا پيش از استفاده از آمارها حتماً اين مسأله را مورد توجه قرار دهيد.