محسبه گر نرخ تورم

محاسبه تورم

با توجه به مرجعیت مرکز آمار ایران در تولید و انتشار آمارهای رسمی از جمله نرخ تورم و همچنین نیاز به تبدیل ارزش ریالی یک مبلغ مشخص بین دو مقطع زمانی مدنظر با استفاده از شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) به عنوان یکی از کاربردهای اصلی این شاخص، نرم افزار محاسبه‌گر تورم جهت تسهیل این تبدیل بدون مراجعه به اعداد شاخص برای کاربران تعبیه شده است. فرمول این تبدیل به شرح زیر می‌باشد:

مبلغ ریالی × عدد شاخص در مقطع زمانی مورد نظر = ارزش ریالی مبلغ در مقطع زمانی مورد نظر
عدد شاخص در مقطع زمانی اول

 

محاسبه گر