09 آذر 1399
En | 
زمان انتشار: 19 خرداد 1398
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 29 خرداد,1398
بازدید: 1519
انتشار نسخه الکترونیکی ترازنامه وماتریس مهاجرتی شهرهای ایران95-1390
انتشار نسخه الکترونیکی ترازنامه وماتریس مهاجرتی شهرهای ایران95-1390

ترازنامه‌ی مهاجرت» جدولی است که موازنه‌ای بین تعداد مهاجران وارد شده و مهاجران خارج شده از هر شهر انجام داده و تعداد خالص مهاجران را برای هر‌یک از شهرها تعیین می‌کند. بر اساس‌ این جدول می‌توان تعداد مهاجران وارد شده و میزان مهاجرت به داخل، تعداد مهاجران خارج شده و میزان مهاجرت به خارج، و تعداد و میزان خالص مهاجرت را برای هریک از شهرهای کشور محاسبه کرد

ترازنامه‌ی مهاجرت» جدولی است که موازنه‌ای بین تعداد مهاجران وارد شده و مهاجران خارج شده از هر شهر انجام داده و تعداد خالص مهاجران را برای هر‌یک از شهرها تعیین می‌کند. بر اساس‌ این جدول می‌توان تعداد مهاجران وارد شده و میزان مهاجرت به داخل، تعداد مهاجران خارج شده و میزان مهاجرت به خارج، و تعداد و میزان خالص مهاجرت را برای هریک از شهرهای کشور محاسبه کرد. کلیه‌ اطلاعات‌ یاد شده از زمره اطلاعات کاربردی و پایه‌ای بوده و در فرایند پیش بینی جمعیت شهرها مشارکت مستقیم دارد.

ماتریس مهاجرتی ابزار مهمی ‌‌برای تحلیل مهاجرت و مبادلات جمعیتی میان مناطق جغرافیایی است و به کمک آن می‌توان تعیین کرد هر نقطه ‌یا ناحیه‌ی جغرافیایی در طی فرایند مهاجرت چقدر جمعیت از دست داده و ‌یا چقدر جمعیت مهاجر به دست آورده است. جمعیت خارج شده به کجا رفته‌اند و جمعیت وارد شده از کدام نواحی آمده‌اند. با‌ این ابزار الگوی مسیر، مقصد و مبدأ مهاجرت و داده – ستانده‌ی جمعیتی هر ناحیه‌ی جغرافیایی شناخته می‌شود و تا کنون از ‌این ابزار برای تحلیل  مهاجرت‌های استانی و شهرستانی در سرشماری‌های گذشته استفاده شده است. «ماتریس مهاجرت شهرها» ماتریسی است که سطرهای آن شهرهای محل اقامت قبلی (مبدأ مهاجرت) و ستون‌های آن شهرهای محل اقامت فعلی (مقصد مهاجرت) و جمعیت توزیع شده در آن، جمعیت مهاجرانی است که در طی پنج سال گذشته محل اقامت خود را تغییر داده‌اند. بر اساس این ماتریس مبادلات جمعیتی هر یک از شهرهای کشور با دیگر شهرها، بخش روستایی و خارج از کشور به طور کامل شناخته می‌شود.

در این گزارش همچنین مهاجران وارد شده و خارج شده از هریک از شهرهای کشور به تفکیک دوره‌های زمانی مهاجرت و نیز به تفکیک برخی از ویژگی‌های منتخب فردی و اجتماعی و اقتصادی بررسی شده‌اند. بر اساس دوره‌های زمانی مهاجرت می‌توان روند زمانی مهاجرت را بررسی کرد و به میزان‌های سالانه‌ی مهاجرت برای هر یک از شهرهای کشور دست یافت. بررسی مهاجران وارد شده و خارج شده از شهرها نیز اثر مهاجرت بر کیفیت جمعیت هریک از شهرها را روشن می‌سازد.اطلاعات بیشتر از طریق فایلهای پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی ترازنامه وماتریس مهاجرتی شهرهای ایران95-1390
فایلهای پیوست
طراحی سایت