29 شهریور 1399
En | 
زمان انتشار: 27 خرداد 1398
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 27 خرداد,1398
بازدید: 1463
انتشار نسخه الکترونیکی شاخص قیمت تولید کننده در ایران فصل زمستان 1397(بر مبنای سال پایه 1390)
انتشار نسخه الکترونیکی شاخص قیمت تولید کننده در ایران فصل زمستان 1397(بر مبنای سال پایه 1390)

شاخص کل قيمت توليدكننده، در فصل زمستان 1397، به عدد 412.2 رسيد كه نسبت به شاخص فصل قبل (379.0)، 8.8 درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (247.9)، 66.3 درصد افزايش داشته است.

شاخص کل قيمت توليدكننده، در فصل زمستان 1397، به عدد 412.2 رسيد كه نسبت به شاخص فصل قبل (379.0)، 8.8 درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (247.9)، 66.3 درصد افزايش داشته است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم تولیدکننده) معادل 47.5 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال 1397 (34.8 درصد) افزایش داشته است.

بخش کشاورزی

در فصل زمستان 1397، شاخص قيمت كشاورزي با 6.2 درصد كاهش نسبت به شاخص فصل قبل (425.9) به عدد 399.4 رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل 67.4 درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش کشاورزی) معادل 48.8 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاييز سال 1397 (36.4 درصد) افزایش داشته است..

بخش معدن

            شاخص قيمت توليدكننده‌ بخش معدن، در فصل زمستان 1397، با 6.7 درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (380.4) و 60.7 درصد افزایش نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (252.7) به عدد 405.9 رسید. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم تولیدکننده بخش معدن) معادل 50.9 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال 1397 (41.9 درصد) افزایش داشته است.

بخش صنعت

            شاخص قيمت توليدكننده‌ بخش صنعت، در فصل زمستان 1397، با 14.1 درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (420.4) به عدد 479.9 رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (253.6) 89.2 درصد افزایش نشان می­دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم تولیدکننده بخش صنعت) معادل 64.6 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال 1397 (47.3 درصد) افزایش داشته است.

بخش برق

            شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در فصل زمستان 1397، با 4.6 درصد کاهش نسبت به شاخص فصل قبل (120.5) به عدد 115.0 رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.2 درصد افزایش نشان می­دهد. میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم تولیدکننده بخش برق) معادل 4.7 درصد افزایش داشته که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال 1397، (0.8 درصد) افزایش داشته است.

بخش اختصاصی خدمات

            شاخص قيمت توليدكننده بخش اختصاصی خدمات در فصل زمستان 1397، با 5.9 درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (310.1) به عدد 328.5 رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل 31.0 درصد افزایش نشان می­دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم تولیدکننده بخش­های خدمات) معادل 22.2 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال 1397 (16.7 درصد) افزایش داشته است. اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

 

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی شاخص قیمت تولید کننده در ایران فصل زمستان 1397(بر مبنای سال پایه 1390)
فایلهای پیوست
طراحی سایت