09 آذر 1399
En | 
زمان انتشار: 05 تیر 1398
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 05 تیر,1398
بازدید: 2321
انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور پاییز 1397
انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور پاییز 1397

در پاییز سال 1397، تعداد 2338 پروانه‌ي‌ ساختماني توسط شهرداري تهران صادرشده است که نسبت به فصل گذشته 19/3 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 3/1 درصد افزایش داشته است.

در پاییز سال 1397، تعداد 2338 پروانه‌ي‌ ساختماني توسط شهرداري تهران صادرشده است که نسبت به فصل گذشته 19/3 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 3/1 درصد افزایش داشته است، این تعداد پروانه حدود 7/8 درصد از کل پروانه‌های ساختمانی کشور را تشکیل می‌دهد. از كل پروانه‌هاي صادرشده 2 پروانه (0/1 درصد) مربوط به افزايش بنا و 2336 پروانه (99/9 درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده است كه پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود 19/2 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 3/3 درصد افزایش داشته است.

    مجموع مساحت زيربناي تعيين شده در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌ تهران در پاییز سال 1397 در حدود 3370 هزار مترمربع بوده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 13/2 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 17/3 درصد افزایش داشته است و در حدود 21/4 درصد از مجموع كل زيربناي تعيين شده در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌هاي كشور را تشكيل مي‌دهد. همچنين متوسط مساحت زيربنا در پروانه‌های احداث ساختمان حدود 1443 مترمربع و در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی حدود 1198 مترمربع بوده است.

    تعداد واحدهاي مسكوني پيش‌‌بيني ‌شده در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌ تهران در پاییز سال 1397 بالغ بر 16852 واحد بوده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 19/9 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 3/4 درصد افزایش داشته است. اين تعداد واحد مسكوني، 22/1 درصد از واحدهاي مسكوني پيش‌بيني شده در پروانه‌هاي احداث ساختمان صادرشده از سوي شهرداري‌هاي كشور را تشكيل مي‌دهد. با توجه به تعداد پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان در شهر تهران، متوسط تعداد واحد مسكوني در پروانه‌‌های احداث ساختمان 7/2 واحد و در پروانه‌­های احداث ساختمان مسکونی 7/0 واحد بوده است.

    مجموع مساحت زمين پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان در حدود 795 هزار مترمربع بوده است كه نسبت به فصل گذشته 6/5 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 21/9 درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زمين در پروانه ­های احداث ساختمان 340 مترمربع و در پروانه­ های احداث ساختمان مسکونی حدود 268 مترمربع بوده است.اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور پاییز 1397
فایلهای پیوست
طراحی سایت