29 شهریور 1399
En | 
زمان انتشار: 19 بهمن 1390
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 18 فروردین,1393
بازدید: 1613
نشریه نتایج آمارگیری نیروی کار 1388 در شمار 350 نسخه و به قیمت 60000 ریال در شهریور ماه 1390 منتشر شد
نشریه نتایج آمارگیری نیروی کار 1388 در شمار 350 نسخه و به قیمت 60000 ریال در شهریور ماه 1390 منتشر شد


 

بر اساس نتایج طرح آمارگیری  نیروی کار ، جمعیت کشور 72294993 نفر برآورد  شده است که از این تعداد 10949277 نفر از آنها 9سال کمتر و 61345715 نفر 10 سال و بیشتر سن داشته اند به عبارتی 9/84 درصد از جمعیت کل کشور در سن کار می باشند که به لحاظ 5/50 درصد مرد و 5/49 درصد زن بوده است که نسبت جنسی برابر 102 به دست می آید . در سال 1388 ،12/3 درصد از جمعیت فعال 64-15 ساله  رابیکاران تشکیل می داده اند  از مجموع تعداد این بیکاران 41/5 درصد مربوط به گروه سنی 23-15 ساله ،50/2 درصد مربوط به گروه سنی 44-25 ساله  و8/3 درصد مربوط  به گروه  سنی 64-45 ساله  بوده  است  این نسبت ها  برای مردان به ترتیب 41 درصد ،و48/6 درصد و برای زنان 43 درصد ، 54/8  درصد و2/2 درصد بوده است هم چنین از 23840675 نفر جمعیت فعال 10 ساله وبیش تر 11/9 درصد بیکار بوده اند  که این نرخ در نقاط شهری 13/5 درصد ودر نقاط روستایی 8/3 درصد بوده است .  
طراحی سایت