29 شهریور 1399
En | 
زمان انتشار: 29 دی 1390
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 18 فروردین,1393
بازدید: 1842
نشریه آمار کشتار دام کشتارگاه های کشور 1389 در شمار 200 نسخه و به قیمت 40000 ریال در مهر ما 1390 منتشر شد
نشریه آمار کشتار دام کشتارگاه های کشور 1389 در شمار 200 نسخه و به قیمت 40000 ریال در مهر ما 1390 منتشر شد


نگاهی اجمالی به روند تغییرات  آمار مربوط به تعداد و وزن لاشه‌ قابل مصرف انواع دام ذبح شده در کشتارگاه‌های کشور طی ده ساله اخیر نشان می‌دهد: کمترین تعداد لاشه قابل مصرف گوسفند و بره ذبح شده با 4884 هزار لاشه به وزن 90 هزار تن مربوط به سال 1389 و بیش‌ترین تعداد با 10038 هزار لاشه به وزن 170 هزار تن مربوط به سال 1387 بوده است.

همچنین کمترین تعداد لاشه‌ قابل مصرف بز و بزغاله‌ ذبح شده با 1749 هزار لاشه به وزن 25 هزار تن مربوط به سال 1389و بیش‌ترین تعداد با 2914 هزار لاشه به وزن 39 هزار تن مربوط به سال 1385 بوده است.

شایان ذکر است کمترین تعداد لاشه‌ قابل مصرف گاو و گوساله ذبح شده با 1235 هزار لاشه به وزن 222 هزار تن مربوط به سال 1389 و بیش‌ترین تعداد با 1645 هزار لاشه به وزن 229 هزار تن مربوط به سال 1380 بوده است.

و کمترین تعداد لاشه‌ قابل مصرف گاومیش و بچه گاومیش ذبح شده با 20 هزار لاشه به وزن 3 هزار تن مربوط به سال 1389 و بیش‌ترین تعداد با 54 هزار لاشه به وزن 8 هزار تن مربوط به سال 1384 بوده است.

5ـ کمترین تعداد لاشه‌ قابل مصرف شتر و بچه شتر با 20 هزار لاشه به وزن 4 هزارتن مربوط به سال 1384 و بیش‌ترین تعداد با 73 هزار لاشه به وزن 14 هزار تن مربوط به سال 1381 بوده است. این میزان در سال 1389 به 29 هزار لاشه به وزن 6 هزار تن رسیده است.

طراحی سایت