29 شهریور 1399
En | 
زمان انتشار: 28 دی 1390
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 18 فروردین,1393
بازدید: 1272
نشریه نتایج آمارگیری از کارگاههای دارای فعالیت تحقیق وتوسعه 1388 در شمار 300 نسخه وبه قیمت 20000 ریال در شهریور ماه1390 منتشر شد
نشریه نتایج آمارگیری از کارگاههای دارای فعالیت تحقیق وتوسعه 1388 در شمار 300 نسخه وبه قیمت 20000 ریال در شهریور ماه1390 منتشر شد


 بر اساس اطلاعات مندرج در این نشریه در سال 1388 ، تعداد 2238 واحد در زمینه تحقیق و توسعه فعال بوده اند که از این تعداد 648 واحد (9/28 درصد ) را مراکز تحقیقاتی،1180 واحد (7/52 درصد ) را کارگاه های صنعتی  و 411 واحد را دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به خود اختصاص داده اند  هم چنین توزیع واحدهای فعال  کارگاه های دارای فعالیت تحقیق وتوسعه  بر حسب استان نشان می دهد تهران با 647 واحد فعال (9/28 درصد ) بیش ترین و استان ایلام با 6 واحد فعال (3/0 درصد ) کمترین  تعداد کارگاه های دارای فعالیت تحقیق و توسعه را دارا بوده اند.

طراحی سایت