17 اسفند 1399
En | 
زمان انتشار: 12 بهمن 1399
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 12 بهمن,1399
بازدید: 464
انتشار الکترونیکی وضعیت اجتماعی وفرهنگی ایران تابستان 1399
انتشار الکترونیکی وضعیت اجتماعی وفرهنگی ایران تابستان 1399

این گزارش با استفاده از اطلاعات آماری موجود تصویری از ابعاد اجتماعی و فرهنگی کشور ارایه شده است. نشریه مذکور مشتمل بر ده فصل است که شامل آمارهای جمعیت، آموزش، سلامت، اشتغال و بیکاری، آسیب‌های اجتماعی، زنان و خانواده، فرهنگ، رسانه و فضای مجازی و رفاه و تامین اجتماعی است.

در این گزارش با استفاده از اطلاعات آماری موجود تصویری از ابعاد اجتماعی و فرهنگی کشور ارایه شده است. نشریه مذکور مشتمل بر ده فصل است که شامل آمارهای جمعیت، آموزش، سلامت، اشتغال و بیکاری، آسیب‌های اجتماعی، زنان و خانواده، فرهنگ، رسانه و فضای مجازی و رفاه و تامین اجتماعی است. پایه اطلاعاتی این نشریه فصل است، اما به­علت محدودیت داده و ماهیت برخی متغیرها، در مواردی اطلاعات به­صورت سالانه یا شش­ماهه ارائه خواهد شد. در تهیه این نشریه از داده‌های ثبتی دستگاه‌های اجرایی و طرح­های آماری مرکز آمار ایران استفاده شده است. اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار الکترونیکی وضعیت اجتماعی وفرهنگی ایران تابستان 1399
فایلهای پیوست
طراحی سایت