27 فروردین 1400
En | 
زمان انتشار: 23 اسفند 1399
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 23 اسفند,1399
بازدید: 1520
انتشار نسخه الکترونیکی شاخص قیمت تولید کننده زراعت،باغداری ودامداری سنتی (تعدیل یافته)فصل پاییز1399(برمبنای سال پایه1395
انتشار نسخه الکترونیکی شاخص قیمت تولید کننده زراعت،باغداری ودامداری سنتی (تعدیل یافته)فصل پاییز1399(برمبنای سال پایه1395

شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (برمبنای 100=1395) در فصل پاییز سال 1399 برابر با 360.3 بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 52.0 درصد افزایش یافته است. میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) 21.7 درصد افزايش يافته است.

شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (برمبنای 100=1395) در فصل پاییز سال 1399 برابر با 360.3 بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 52.0 درصد افزایش یافته است. میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) 21.7 درصد افزايش يافته است.

تورم نقطه ای

 • شاخص "زراعت و باغداری" در فصل پاییز سال 1399 برابر با 368.7 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 63.4 درصد افزايش یافته است.
 • شاخص گروه "زراعت" در فصل پاییز سال 1399 برابر با 340.5 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 61.4  درصد افزایش یافته است.
 • شاخص گروه "غلات" در فصل پاییز سال 1399 برابر با 268.1 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 55.5 درصد افزایش یافته است.
 • شاخص گروه "سبزیجات و حبوبات" در فصل پاییز سال 1399 برابر با 420.3 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 64.4 درصد افزایش یافته است.
 • شاخص گروه "سایر محصولات زراعی" در فصل پاییز سال 1399 برابر با 332.9  است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 62.4 درصد افزايش یافته است.
 • شاخص گروه "باغداری" در فصل پاییز سال 1399 برابر با 393.4 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 64.9 درصد افزایش یافته است.
 • شاخص "دامداری سنتی" در فصل پاییز سال 1399 برابر با 334.1 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 22.3 درصد افزایش یافته است.
 • شاخص گروه "پرورش بز و بزغاله " در فصل پاییز سال 1399 برابر با 403.5 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 21.2 درصد افزایش یافته است.
 • شاخص گروه "پرورش گاو و گوساله سنتی" در فصل پاییز سال 1399 برابر با 309.4 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 12.6 درصد افزایش یافته است.
 • شاخص گروه "گوسفند و بره" در فصل پاییز سال 1399 برابر با 396.2  است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 15.7 درصد افزایش یافته است.
 • شاخص گروه "سایر محصولات حیوانی" در فصل پاییز سال 1399 برابر با 298.3 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 52.9 درصد افزايش یافته است.

تورم سالانه

 • میزان تغییرات متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه "زراعت و باغداری"  نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) معادل 27.8 درصد افزایش می باشد.
 • میزان تغییرات متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه "زراعت"  نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با 20.7 درصد افزایش می باشد.
 • میزان تغییرات متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه "غلات" نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با 41.1 درصد افزایش می باشد.
 • میزان تغییرات متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه "سبزیجات و حبوبات" نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با 10.8  درصد افزایش می باشد.
 • میزان تغییرات متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه "سایر محصولات زراعی" نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با 30.9 درصد افزايش می‌باشد.
 • میزان تغییرات متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه "باغداری" نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با 38.7 درصد افزایش می‌باشد.
 • میزان تغییرات متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه "دامداری سنتی" نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با 7.4 درصد افزایش می باشد.
 • میزان تغییرات متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه "پرورش بز و بزغاله "  نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با 7.4 درصد افزایش می باشد.
 • میزان تغییرات متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه "پرورش گاو و گوساله سنتی" نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با 1.2 درصدکاهش می‌باشد.
 • میزان تغییرات متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه "گوسفند و بره" نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با 2.0 درصد افزایش می باشد.
 • میزان تغییرات متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه "سایر محصولات حیوانی" نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با 34.0 درصد افزایش می‌باشد. اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

 

تصاویر
 • انتشار نسخه الکترونیکی شاخص قیمت تولید کننده زراعت،باغداری ودامداری سنتی (تعدیل یافته)فصل پاییز1399(برمبنای سال پایه1395
فایلهای پیوست
طراحی سایت