27 فروردین 1400
En | 
زمان انتشار: 23 اسفند 1399
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 23 اسفند,1399
بازدید: 169
انتشار نسخه الکترونیکی شاخص قیمت تولیدکننده خدمات پاییز 1399(بر مبنای سال پایه 1395)
انتشار نسخه الکترونیکی شاخص قیمت تولیدکننده خدمات پاییز 1399(بر مبنای سال پایه 1395)

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل پاییز 1399 به 40.2 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (35.2) 5 واحد درصد افزایش داشته است.

تورم فصلی

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل پاییز 1399 به 11.6 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (11.8) 0.2 واحد درصد کاهش دارد. کمترین تورم فصلی به ترتیب مربوط به بخش­های " واسطه گري هاي مالي" (1.1درصد) و " آب رساني، مديريت پسماند، فاضلاب و فعاليتهاي تصفيه" (1.5درصد ) می­باشد. بیشترین تورم فصلی تولید نیز مربوط به "فعاليت هاي اداري و خدمات پشتيباني" (20.8 درصد ) است.

تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات کل کشور  نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل پاییز 1399  به 40.2 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (35.2) 5 واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارایه دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل پاییز 1399  نسبت به فصل پاییز 1398، 40.2 درصد افزایش دارد. در  بخش‌های خدمات کمترین نرخ مربوط به بخش "آب رساني، مديريت پسماند، فاضلاب و فعاليتهاي تصفيه" (1.5 درصد) و بیش­ترین نرخ مربوط به بخش " تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتور سیکلت" (60.0 درصد) می‌باشد.

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات در چهار فصل منتهی به فصل پاییز 1399 (تورم سالانه) به 35.3 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (33) 2.3 واحد درصد افزایش نشان می­دهد. در فصل مورد بررسی، در میان بخش‌های خدمات در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به بخش " آب رساني، مديريت پسماند، فاضلاب و فعاليتهاي تصفيه " (4درصد ) و بیش­ترین آن مربوط به بخش " فعاليت هاي اداري و خدمات پشتيباني " (55.3 درصد) است.اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است .

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی شاخص قیمت تولیدکننده خدمات پاییز 1399(بر مبنای سال پایه 1395)
فایلهای پیوست
طراحی سایت