27 فروردین 1400
En | 
زمان انتشار: 07 فروردین 1400
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 07 فروردین,1400
بازدید: 1329
انتشار نسخه الکترونیکی نشریه قیمت فروش محصولات وهزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور پاییز1399
انتشار نسخه الکترونیکی نشریه قیمت فروش محصولات وهزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور پاییز1399

در فصل پاييز سال 1399 متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم برنج در كل كشور 244516 ريال بوده است. ا قيمت فروش اين محصول نسبت به فصل مشابه سال 98 به ميزان 38.4 درصد افزايش يافته است.

در فصل پاييز سال 1399 متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم برنج در كل كشور 244516 ريال بوده است. استان خراسان شمالی با 282620 ريال بيشترين و استان فارس با 210258 ريال كمترين قيمت‌ فروش را داشته‌اند. قيمت فروش اين محصول نسبت به فصل مشابه سال 98 به ميزان 38.4 درصد افزايش يافته است.

متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم لوبيا قرمز در پاييز سال 1399 در كل كشور 189057 ريال بوده است كه استان کرمانشاه با 224468 ريال بيشترين و استان همدان با 150100 ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته‌اند. قيمت فروش اين محصول نسبت به پاييز سال قبل معادل 122.6 رصد افزايش نشان مي‌دهد.

در پاييز 1399 متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم لوبيا چيتي در كل كشور به رقم 233206 ريال رسيد كه استان‌ آذربایجان غربی با 280000 ريال بيشترين و استان اصفهان با 173816 ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته است. قيمت فروش اين محصول نسبت به پاييز سال 98 معادل 128.3 درصد افزايش داشته است.

در پاييز سال 1399 متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم پرتقال در كل كشور 56058 ريال بوده است. استان فارس با 92456 ريال بيشترين و استان خوزستان با 47997 ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته‌اند. قيمت فروش اين محصول در پاييز 99 نسبت به فصل مشابه سال قبل 264.5 درصد افزايش داشته است.

در فصل مورد بررسي متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم گوسفند و بره به صورت زنده در كل كشور 447034 ريال بوده است. استان هرمزگان با 776815 ريال بالاترين و استان خراسان شمالي با 404887 ريال پايين‌ترين قيمت فروش را در كل كشور داشته‌اند. قيمت فروش اين محصول در فصل پاييز 99 نسبت به فصل مشابه سال قبل به ميزان 19.0 درصد افزايش يافته است.

در پاييز سال 1399 متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم گاو كمتر از دو سال پرواري به صورت زنده در كل كشور 366844 ريال بوده است. استان هرمزگان با 566828 ريال بيشترين و استان‌ البرز با 283040 ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته‌اند. قيمت فروش اين محصول نسبت به پاييز 98 معادل 17.3 درصد افزايش داشته است.

در فصل مورد بررسي متوسط هزينه‌ يك‌بار شخم يك هكتار زمين زراعي ديم با تراكتور در كل كشور 2930003 ريال بوده است. استان مازندران با 8034884 ريال و استان بوشهر با 1870436 ريال به ترتيب بيشترين و كمترين هزينه‌ انجام اين خدمت را در كل كشور داشته‌اند. هزينه‌ اين خدمت نسبت به فصل مشابه سال 98 معادل 62.3 درصد افزايش داشته است. اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

 

 

 

 

 

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی نشریه قیمت فروش محصولات وهزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور پاییز1399
فایلهای پیوست
طراحی سایت