27 فروردین 1400
En | 
زمان انتشار: 07 فروردین 1400
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 07 فروردین,1400
بازدید: 1351
انتشار نسخه الکترونیکی گزارش شاخص قیمت تولید کننده محصولات مرغداری های صنعتی کشو پاییز 1399(براساس سال پایه 1395)
انتشار نسخه الکترونیکی گزارش شاخص قیمت تولید کننده محصولات مرغداری های صنعتی کشو پاییز 1399(براساس سال پایه 1395)

شاخص قیمت تولید کننده بخش مرغداری های صنعتی (بر مبنای 100=1395) در فصل پاییز سال 1399 برابر با 370.2 بوده است که نسبت به فصل قبل(تورم فصلی) 30.0 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 70.6 درصد افزایش یافته است. میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) 30.6 درصد افزایش یافته است.

شاخص قیمت تولید کننده بخش مرغداری های صنعتی (بر مبنای 100=1395) در فصل پاییز سال 1399 برابر با 370.2 بوده است که نسبت به فصل قبل(تورم فصلی) 30.0 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 70.6 درصد افزایش یافته است. میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) 30.6 درصد افزایش یافته است.

تورم فصلی

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری های صنعتی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل پاییز 1399 به 30.0 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (41.4 درصد )، 11.4 واحد درصد کاهش دارد. در میان قلم های مرغداری های صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط به قلم" تخم مرغ خوراکی " (13.1 درصد ) و بیش­ ترین آن مربوط به قلم " کود "  (53.5 درصد ) می­ باشد.

تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری های صنعتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل پاییز 1399 به 70.6 درصد افزایش رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (44.7 درصد )، 25.9 واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات مرغداری های صنعتی به ازای تولید قلم های خود در داخل کشور، در فصل پاییز 1399 نسبت به فصل پاییز 1398، 70.6 درصد افزایش دارد. در بین قلم های مرغداری های صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به قلم " تخم مرغ نطفه دار " (34.8 درصد) و بیش­ ترین آن مربوط به قلم " کود" (95.2 درصد) می­ باشد.

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری های صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل پاییز 1399 نسبت به مدت مشابه در سال قبل به 30.6 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل(15.2)، 15.4 واحد درصد افزایش نشان می­دهد. در فصل مورد بررسی، در میان قلم های مرغداری های صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به قلم " مرغ حذفی " (9.4 درصد ) و بیش­ ترین آن مربوط به قلم "تخم مرغ خوراکی "  (73.9 درصد) می­ باشد.

شاخص استاني

بررسي شاخص قيمت توليدكننده محصولات مرغداری ‌هاي صنعتي كشور در پاییز 1399 نشان مي­ دهد که شاخص کل استان های کشور نسبت به فصل قبل با افزایش روبه رو بوده است. بیش ترین میزان افزایش مربوط به استان آذر بایجان غربی با 57.3 درصد و کمترین میزان افزایش مربوط به استان مرکزی با 9.3 درصد افزایش می باشد.

مقایسه شاخص کل استان ها در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می دهد که کل استان ها با افزایش روبه رو بوده اند به طوری که بیش ترین میزان افزایش مربوط به استان لرستان با 108.1 درصد و کمترین میزان افزایش آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با 20.0 درصد افزایش می باشد.اطلاعات بیش تر ازطریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

 

 

 

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی گزارش شاخص قیمت تولید کننده محصولات مرغداری های صنعتی کشو پاییز 1399(براساس سال پایه 1395)
فایلهای پیوست
طراحی سایت