16 اردیبهشت 1400
En | 
زمان انتشار: 07 اردیبهشت 1400
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 07 اردیبهشت,1400
بازدید: 612
شاخص قيمت توليدكننده محصولات گاوداري‌هاي صنعتي كشور - زمستان 1399
شاخص قيمت توليدكننده محصولات گاوداري‌هاي صنعتي كشور - زمستان 1399

شاخص قیمت تولید کننده بخش گاوداری های صنعتی (بر مبنای 100=1395) در فصل زمستان سال 1399 برابر با 380.1 بوده است که نسبت به فصل قبل(تورم فصلی) 11.1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 68.6 درصد افزایش یافته است.

چکیده

شاخص قیمت تولید کننده بخش گاوداری های صنعتی (بر مبنای 100=1395) در فصل زمستان سال 1399 برابر با 380.1  بوده است که نسبت به فصل قبل(تورم فصلی) 11.1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 68.6 درصد افزایش یافته است. میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) 32.4 درصد افزایش یافته است.

تورم فصلی

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری های صنعتی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل زمستان 1399 به 11.1 درصد افزایش رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل(26.8)، 15.6 واحد درصد کاهش دارد. در میان قلم های گاوداری صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط به قلم " گوساله نر زیر چهار ماه" (4.6 درصد ) و بیش­ترین آن مربوط به قلم "گاو حذفی شیری"  (27.3 درصد ) می­باشد.

تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری های صنعتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل زمستان 1399 به 68.6 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل(48.1)، 20.5 واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات گاوداری های صنعتی به ازای تولید قلم های خود در داخل کشور، در فصل زمستان 1399 نسبت به فصل زمستان 1398، 68.6 درصد افزایش دارد. در بین قلم های گاوداری های صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به قلم"گوساله نر زیر چهار ماه" (20.2 درصد) و بیش­ترین آن مربوط به قلم "کود" (95.5 درصد) می­باشد.

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری های صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل زمستان 1399نسبت به مدت مشابه در سال قبل به 32.4 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل(16.2)، 16.2 واحد درصد افزایش نشان می­دهد. در فصل مورد بررسی، در میان قلم های گاوداری های صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به قلم " گوساله نرزيرچهارماه" (3.7- درصد ) کاهش و بیشترین آن مربوط به "کود" (72.3 درصد) افزایش می­باشد.

شاخص استاني

بررسي شاخص قيمت توليدكننده محصولات گاوداري‌هاي صنعتي كشور در زمستان 1399 نشان مي­دهد که عدد شاخص در تمامی استان ها نسبت به فصل قبل با افزایش روبه رو بوده است. بیشترین میزان افزایش مربوط به استان گیلان با 35.6 درصد و کمترین میزان افزیش مربوط به استان بوشهر با 0.5 درصد می باشد.

مقایسه شاخص کل استانها در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می دهد که بیشترین درصد تغییر مربوط به استان خراسان رضوی با 93.0  درصد و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با 20.2 درصد افزایش می­باشد.

برای دریافت اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه نمایید. 

تصاویر
  • شاخص قيمت توليدكننده محصولات گاوداري‌هاي صنعتي كشور - زمستان 1399
فایلهای پیوست
طراحی سایت