26 شهریور 1400
En | 
زمان انتشار: 17 خرداد 1400
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 17 خرداد,1400
بازدید: 248
انتشار نسخه الکترونیکی شاخص قیمت تولید کننده درایران فصل زمستان 1399(بر مبنای سال پایه 1395)
انتشار نسخه الکترونیکی شاخص قیمت تولید کننده درایران فصل زمستان 1399(بر مبنای سال پایه 1395)

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل زمستان 1399 به 9.8 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصـل قبل 7.8 واحد درصـد کاهش داشته است. در این فصل بیش­ترین تورم فصلی تولیدکننده مربـوط به بخش معدن (12.9 درصد) بوده است.

تورم فصلی

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل زمستان 1399 به 9.8 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصـل قبل 7.8 واحد درصـد کاهش داشته است. در این فصل بیش­ترین تورم فصلی تولیدکننده مربـوط به بخش معدن (12.9 درصد) بوده است.

 

تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور  نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل زمستان 1399 به 67.5 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل 8.7 واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان در داخل کشور، در فصل زمستان 1399 نسبت به فصل زمستان سال 1398، 67.5 درصد افزایش دارد. در میان بخش­های مختلف تولیدی کم­ترین نرخ مربوط به بخش خدمات (42.6 درصد) و بیش­ترین نرخ مربوط به بخش معدن (113.7 درصد) می­باشد.

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل زمستان 1399 نسبت به دوره مشابه در سال قبل به 46.7 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل 12.1 واحد درصد افزایش است. در فصل مورد بررسی، در میان بخش­های اصلی تولیدی در کشـور، کم­ترین تورم سالانه مربوط به بخش کشاورزی (36.8 درصد) و بیش­ترین آن مربوط به بخش معـدن (79.8 درصد) است. اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی شاخص قیمت تولید کننده درایران فصل زمستان 1399(بر مبنای سال پایه 1395)
فایلهای پیوست
طراحی سایت