18 آذر 1400
En | 
زمان انتشار: 24 آبان 1400
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 03 آذر,1400
بازدید: 1279
گزارش شاخص قیمت تولید کننده زراعت/ باغداری و دامداری سنتی (تعدیل یافته) فصل تابستان 1400
گزارش شاخص قیمت تولید کننده زراعت/ باغداری و دامداری سنتی (تعدیل یافته) فصل تابستان 1400

شاخص "زراعت و باغداری" در فصل تابستان سال 1400 برابر با 569.2 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 89.1 درصد افزايش یافته‌است.

چکیده

شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (برمبنای 100=1395) در فصل تابستان سال 1400 برابر با 540.5 بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 79.7 درصد افزایش یافته‌است. میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) 66.5 درصد افزايش يافته‌است.

تورم نقطه‌ای

شاخص "زراعت و باغداری" در فصل تابستان سال 1400 برابر با 569.2 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 89.1 درصد افزايش یافته‌است.

شاخص گروه "زراعت" در فصل تابستان سال 1400 برابر با 550.8 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 102.9 درصد افزایش یافته‌است.

شاخص گروه "غلات" در فصل تابستان سال 1400 برابر با  448.0 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 93.1 درصد افزایش یافته‌است.

شاخص گروه "سبزیجات و حبوبات" در فصل تابستان سال 1400 برابر با 683.8 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 109.6 درصد افزایش یافته‌است.

شاخص گروه "سایر محصولات زراعی" در فصل تابستان سال 1400 برابر با 705.6 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 118.5 درصد افزايش یافته‌است.

شاخص گروه "باغداری" در فصل تابستان سال 1400 برابر با 591.4 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 75.8 درصد افزایش یافته‌است.

شاخص "دامداری سنتی" در فصل تابستان سال 1400 برابر با 442.3 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 47.3 درصد افزایش یافته‌است.

شاخص گروه "پرورش بز و بزغاله" در فصل تابستان سال 1400 برابر با 443.7 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 27.0 درصد افزایش یافته‌است.

شاخص گروه "پرورش گاو و گوساله سنتی" در فصل تابستان سال 1400 برابر با 410.7 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 40.0 درصد افزایش یافته‌است.

شاخص گروه "گوسفند و بره" در فصل تابستان سال 1400 برابر با 444.3  است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 23.4  درصد افزایش یافته‌است.

شاخص گروه "سایر محصولات حیوانی" در فصل تابستان سال 1400 برابر با 476.2 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل97.3 درصد افزايش یافته‌است.

تورم سالانه

درصد تغییر متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه "زراعت و باغداری" نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) معادل 80.9 درصد افزایش می‌باشد.

درصد تغییر متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه "زراعت" نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با 88.5 درصد افزایش می‌باشد.

درصد تغییر متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه "غلات" نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با 86.9 درصد افزایش می‌باشد.

درصد تغییر متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه "سبزیجات و حبوبات" نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با 86.8 درصد افزایش می‌باشد.

درصد تغییر متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه "سایر محصولات زراعی" نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با 95.2 درصد افزايش می‌باشد.

درصد تغییر متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه "باغداری" نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با 72.3 درصد افزایش می‌باشد.

درصد تغییر متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه "دامداری سنتی" نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با 36.4 درصد افزایش می‌باشد.

درصد تغییر متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه "پرورش بز و بزغاله" نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با 26.4 درصد افزایش می‌باشد.

درصد تغییر متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه "پرورش گاو و گوساله سنتی" نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با 25.5 درصد افزایش می‌باشد.

درصد تغییر متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه "گوسفند و بره" نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با 22.5 درصد افزایش می‌باشد.

درصد تغییر متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه "سایر محصولات حیوانی" نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با 76.0 درصد افزایش می‌باشد.

برای دریافت اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه نمایید.

تصاویر
  • گزارش شاخص قیمت تولید کننده زراعت/ باغداری و دامداری سنتی (تعدیل یافته) فصل تابستان 1400
فایلهای پیوست
طراحی سایت