19 مرداد 1401
En | 
زمان انتشار: 10 خرداد 1401
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 10 خرداد,1401
بازدید: 2024
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – اردیبهشت 1401
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – اردیبهشت 1401

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان و البرز با 5.4 درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌خوزستان با 0.7 درصد است.

کل خانوارها
در اردیبهشت ماه 1401 عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (100=1395) به 429.6 رسید که نسبت به ماه قبل 3.5 درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان و البرز با 5.4 درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌خوزستان با 0.7 درصد است.
 درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور 39.3 درصد می‌باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان مازندران (45.7 درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان  (32.6 درصد) است.
 نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه 1401 برای خانوارهای کشور به عدد 38.7 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد (46.7 درصد) و کمترین آن مربوط به استان¬سیستان و بلوچستان (33.6 درصد) است.
خانوارهای شهری
در اردیبهشت ماه 1401 عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (100=1395) به 424.4 رسید که نسبت به ماه قبل 3.7 درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان سیستان و بلوچستان با 5.8 درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌ خوزستان با 0.9درصد است.
 درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور 39.2 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان مازندران (45.1 درصد) و کمترین آن مربوط به استان‌های خوزستان و سیستان و بلوچستان (33.5 درصد) است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه 1401 برای خانوارهای شهری به عدد 38.3 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد (45.0 درصد) و  کمترین آن  مربوط به استان سیستان و بلوچستان (33.5 درصد) است.
خانوارهای روستایی
در اردیبهشت ماه 1401 عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (100=1395) به  459.2رسید که نسبت به ماه قبل 2.8 درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان‌ هرمزگان با 9.2 درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان زنجان با 1.3- درصد می‌باشد.
 درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی 40.1 درصد می¬باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان‌ كهگيلويه و بويراحمد (47.8 درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (30.6درصد) است.
 نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه 1401 برای خانوارهای روستایی به عدد 40.8 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان¬ كهگيلويه و بويراحمد (50.3 درصد) و کمترین آن مربوط به استان همدان (32.0 درصد) است.

برای مشاهده اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه کنید.

 

تصاویر
  • شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – اردیبهشت 1401
فایلهای پیوست
طراحی سایت