02 بهمن 1398
En | 
زمان انتشار: 09 اسفند 1395
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 09 اسفند,1395
بازدید: 2329
متوسط قيمت محصولات و هزينة خدمات کشاورزي-پاييز 95 منتشر شد


 

 

در بخش غلات در سه ماهه سوم سال 1395، متوسط قيمت ذرت دانه اي 10124 ريال و برنج 94940 ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتيب 9.5 و 35.5 درصد افزايش داشته است.

 در بخش حبوبات در سه ماهه سوم سال 1395، متوسط قيمت لوبيا قرمز 49127 و لوبيا چيتي 55703 ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتيب 31.0 و 19.8 درصد افزايش نشان ميدهد.

در بخش محصولات جاليزي در سه ماهه سوم سال 1395، متوسط قيمت هندوانه 4440، خربزه 5311 و خيار 11273 ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل هندوانه و خربزه به ترتيب 42.8، 28.3 درصد افزايش و خيار 14.6 درصد کاهش قيمت داشته اند.

در بخش سبزيجات در سه ماهه سوم سال 1395، متوسط قيمت سيب زميني 4289 و پياز 5529 ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتيب 4.4 درصد افزايش و 13.0 درصد كاهش داشته­اند. همچنين، متوسط قيمت گوجه فرنگي 3778 و بادمجان 5666 ريال بوده كه به ترتيب 46.0 و 31.1 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل كاهش داشته اند.

 در بخش محصولات علوفه‌اي در سه ماهه سوم سال 1395، متوسط قيمت يونجه 7108 و ذرت علوفه اي 1570 ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتيب 18.5 درصد كاهش و 18.5 درصد افزايش داشته اند.

 در بخش ميوه‌هاي هسته‌دار در سه ماهه سوم سال 1395، متوسط قيمت انار 16124 ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل 4.1 درصد افزايش نشان مي دهد.  

 در بخش ميوه‌هاي دانه‌دار در سه ماهه سوم سال 1395، متوسط قيمت سيب درختي 13795 ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل 33.5 درصد افزايش داشته است؛ و متوسط قيمت انگور 11313 ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل 27.7 درصد كاهش داشته است.

 در بخش دامداري سنتي در سه ماهه سوم سال 1395، متوسط قيمت يك كيلوگرم گوسفند و برة زنده 128428 ریال و يك كيلوگرم گاو پرواري زنده 119122 ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتيب 16.1 و 2.7 درصد افزايش نشان مي دهد.

 در بخش فراورده‌هاي دامي سنتي در سه ماهه سوم سال 1395، متوسط قيمت يك كيلوگرم شير گوسفند 25655 ريال بوده كه 7.3 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزايش داشته است. همچنين متوسط قيمت يك كيلوگرم شير گاو 11382 ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل 3.0 درصد كاهش داشته است.

 در بخش هزينه خدمات ماشيني در سه ماهه سوم سال 1395، هزينه شخم زمين زراعي آبي 1343576 ریال و هزينة شخم زمين زراعي ديم 1003824 ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتيب 5.6 و 4.9 درصد افزايش داشته است.

 در بخش دستمزد نيروي كار در سه ماهه سوم سال 1395، دستمزد كارگر ميوه چين مرد 500766 ريال و دستمزد ميوه چين زن 363935 ريال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتيب 2.8 و 10.3 درصد افزايش داشته است. همچنين، دستمزد كارگر تنك كار مرد 510528 و دستمزد  تنك كار زن 292690 ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتيب 5.3 و 34.7 درصد افزايش داشته است.

 

  

 

طراحی سایت