05 آذر 1399
En | 
زمان انتشار: 17 اسفند 1395
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 03 اردیبهشت,1396
بازدید: 1322
نشریه اندازه گیری سرمایه راهنمای OECD-ویرایش دوم درشمار 150نسخه وبه قیمت 60000 ریال درتیرماه1395 منتشر شد.


در این نشریه به ارائه اطلاعاتی درزمینه موجودی سرمایه ناخالص،ترکیب نمایه های از کارافتادگی وسن -کارایی،استهلاک یا مصرف سرمایه ثابت،اندازه گیری استهلاک،قیمت ومقداراستهلاک،تعیین پارامترهای استهلاک ،موجودی سرمایه ناخالص،موجودی مولد وخدمات سرمایه ای،نرخ بازدهی،عمر خدمت وازکارافتادگی دارایی،الگوهای ازکارافتادگی،تواتر سالانه،تواتر میان دوره،موجودی سرمایه ناخالص،تجمیع برحسب دارایی ها ورشته فعالیت ها،موضوعات ویژه در سنجش سرمایه و...می پردازد.
طراحی سایت