09 آذر 1399
En | 
زمان انتشار: 05 اردیبهشت 1396
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 06 اردیبهشت,1396
بازدید: 1997
گزارش شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستايی كشور
گزارش شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستايی كشور

گزارش شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستايی كشور در فروردین ماه سال 1396

شاخص كل (بر مبناي100=1390) در فروردین ماه سال 1396 عدد 261.7 را نشان مي‌دهد كه نسبت به ماه قبل 2.8 درصد افزایش داشته است. شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، 11.6 درصد افزایش یافته که نسبت به تورم نقطه به نقطه ماه قبل (9.3 درصد)، 2.3 واحد درصد افزایش یافته است. درصد تغييرات شاخص كل در دوازده ماه منتهي به فروردین ماه سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل(نرخ تورم روستايي)، 7.6 درصد است كه نسبت به تورم دوازده ماهه منتهي به اسفندماه 1395 (7.2 درصد)، 0.4 واحد درصد افزایش داشته است.


1 شاخص كل (بر مبناي100=1390) در فروردین ماه سال 1396 عدد 261.7 را نشان مي‌دهد كه نسبت به ماه قبل 2.8 درصد افزایش داشته است. شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، 11.6 درصد افزایش یافته که نسبت به تورم نقطه به نقطه ماه قبل (9.3 درصد)، 2.3 واحد درصد افزایش یافته است. درصد تغييرات شاخص كل در دوازده ماه منتهي به فروردین ماه سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل(نرخ تورم روستايي)، 7.6 درصد است كه نسبت به تورم دوازده ماهه منتهي به اسفندماه 1395 (7.2 درصد)، 0.4 واحد درصد افزایش داشته است.

 2 –شاخص گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» در اين ماه به رقم 299.3 رسيد كه نسبت به ماه قبل 5.1 درصد افزایش نشان مي‌دهد. شاخص گروه عمده "خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات "نسبت به ماه مشابه سال قبل 16.9 درصد افزايش نشان مي‌دهد و درصد تغييرات اين گروه در دوازده ماه منتهي به فروردین ماه 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل 8.2 درصد است كه نسبت به تورم دوازده ماهه منتهي به اسفندماه 1395 (7.3 درصد)، 0.9 واحد درصد افزایش داشته است. شاخص گروه اصلي «خوراكي‌ها» در ماه مورد بررسي به عدد 296.9 رسيد كه نسبت به ماه قبل 5.4 درصد افزایش نشان مي‌دهد. شاخص گروه اصلي «خوراكي‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل 17.3 درصد افزايش نشان مي‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه اين گروه 8.1 درصد است.

 3 –شاخص گروه عمده «كالاهاي غير خوراكي و خدمات» درفروردین ماه 1396 به رقم 236.5 رسيد كه 1.0 درصد نسبت به ماه قبل افزايش نشان مي‌دهد. ميزان افزايش شاخص گروه عمده "كالاهاي غيرخوراكي و خدمات"نسبت به ماه مشابه سال قبل 7.5 درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهي به فروردین ماه سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل اين گروه 7.1 درصد است كه نسبت به تورم دوازده ماهه منتهي به اسفندماه 1395 (7.2 درصد)، 0.1 واحد درصدكاهش يافته است.

تصاویر
  • گزارش شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستايی كشور
فایلهای پیوست
طراحی سایت