09 آذر 1399
En | 
زمان انتشار: 09 اردیبهشت 1396
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 09 اردیبهشت,1396
بازدید: 1435
گزارش شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري كشور در فروردین ماه سال 1396 منتشر شد


  

1- شاخص كل (بر مبناي100=1390) در فروردین ماه سال 1396 عدد 244.9 را نشان مي‌دهد كه نسبت به ماه قبل 1.8 درصد افزایش داشته است. افزايش شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل ( تورم نقطه به نقطه ) 9.4 درصد مي‌باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (8.0 درصد)، 1.4 واحد درصد افزایش یافته است. درصد تغييرات شاخص كل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری) در دوازده ماه منتهي به فروردین ماه سال 96 نسبت به دوره مشابه سال قبل 6.9 درصد است كه نسبت به همین اطلاع در اسفند ماه 1395 (6.8 درصد)، 0.1 واحد درصد افزایش یافته است.

2- شاخص گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» در اين ماه به رقم 303.1 رسيد كه نسبت به ماه قبل 3.9 درصد افزایش نشان مي‌دهد. شاخص گروه عمده "خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات " نسبت به ماه مشابه سال قبل 16.1 درصد افزايش نشان مي‌دهد و درصد تغييرات اين گروه در دوازده ماه منتهي به فروردین ماه 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل 8.5 درصد است كه نسبت به تورم دوازده ماهه منتهي به اسفند ماه 1395 (7.6 درصد)، 0.9 واحد درصد افزایش يافته است.. شاخص گروه اصلي «خوراكي‌ها» در ماه مورد بررسي به عدد 301.9 رسيد كه نسبت به ماه قبل 4.1 درصد افزایش نشان مي‌دهد.  شاخص گروه اصلي «خوراكي‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل 16.5 درصد افزايش نشان مي‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه اين گروه 8.4 درصد است. 

3- شاخص گروه عمده «كالاهاي غير خوراكي و خدمات» در فروردین ماه 1396 به رقم 224.9 رسيد كه نسبت به ماه قبل 0.8 درصد افزایش داشته است. ميزان افزايش شاخص گروه عمده «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 6.6 درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهي به فروردین ماه 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل اين گروه 6.2 درصد است كه نسبت به تورم دوازده ماهه منتهي به اسفند ماه 1395 (6.4 درصد)، 0.2 واحد درصد كاهش يافته است.

طراحی سایت