05 آذر 1399
En | 
زمان انتشار: 12 اردیبهشت 1396
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 13 اردیبهشت,1396
بازدید: 857
انتشار نسخه الکترونیکی نشریه نتايج طرح آمارگيري ازكارگاه‌هاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيش‌ترکشور –سال 1393

     نشريه‌ حاضر حاوي نتايج  چهل و دومین دوره آمارگيري از كارگاه‌هاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيش‌تر كشور در سال 1394 است كه در آن اطلاعات تفصيلي سال 1393 كارگاه‌هاي مزبور برحسب فعاليت‌هاي مختلف صنعتي در كشور مشتمل بر 4 فصل و 68 جدول ارائه شده است.


نتايج طرح آمارگيري از كارگاه‌هاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيش‌تر سال 1394 نشان مي‌دهد كه در سال 1393 تعداد 14452 كارگاه صنعتي 10 نفر كاركن و بيش‌تر در كشور به فعاليت صنعتي اشتغال داشته‌اند كه نسبت به سال قبل 1/7 درصد كاهش نشان مي‌دهد. از اين تعداد 16/51 درصد در “صنايع مواد غذايي و آشاميدني”، 12/99 درصد در “صنايع توليد ساير محصولات كاني غير فلزي”، 11/39 درصد در “صنايع توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر و نيم تريلر” و بقيه در ساير فعاليت‌هاي صنعتي اشتغال داشته‌اند. توزيع اين كارگاه‌ها در فعاليت‌هاي عمده نشان مي‌دهد كه 20/61 درصد در “صنايع توليد ساير محصولات كاني غير فلزي”، 19/23 درصد در “صنايع مواد غذايي و آشاميدني”، 7/42 درصد در “ توليد محصولات فلزي فابريكي بجز ماشين‌آلات و تجهيزات” و بقيه كارگاه‌هاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيش‌تر در ساير فعاليت‌هاي صنعتي اشتغال داشته‌اند. همچنین تعداد شاغلان كارگاه‌هاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيش‌تر كشور 1309058 نفر بوده است كه نسبت به سال قبل 2/3 درصد افزایش نشان مي‌دهد.

      بررسي تعداد كارگاه‌هاي مزبور در استان‌هاي مختلف كشور مبين اين مطلب است كه در سال 1393 از كل اين كارگاه‌ها 15/39 درصد در استان تهران،10/80 درصد در استان اصفهان، 6/69  درصد در استان خراسان رضوي و بقيه كارگاه‌هاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيش‌تر در ساير استان‌هاي كشور به فعاليت صنعتي اشتغال داشته‌اند. همچنین در سال 1393 این کارگاه ها ارزش افزوده‌اي برابر با 1332364/9ميليارد ريال ايجاد كرده‌اند كه نسبت به سال قبل 11/0 درصد افزايش نشان مي‌دهد. بيش‌ترين ارزش افزوده ايجاد شده با رقم 355911/1 ميليارد ريال (71/ 26درصد) را “صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي”به خود اختصاص داده است. و “صنايع توليد فلزات اساسي”  با 240813/3 ميليارد ريال (18/07درصد) و “صنايع مواد غذايي و آشاميدني” با 143533/4 ميليارد ريال (10/77 درصد) از نظر ارزش افزوده ايجاد شده در بين صنايع مختلف در مراتب بعدي قرار گرفته‌اند. ضمن آن که استان تهران با 239620/0ميليارد ريال (17/98 درصد) بيش‌ترين ‌ارزش ‌افزوده را نسبت به ساير استان‌ها ايجاد كرده‌اند. كارگاه‌هاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيش‌تر استان خوزستان با 159749/8ميليارد ريال (11/99 درصد) و استان اصفهان با 141506/2 ميليارد ريال (10/62درصد) در مراتب دوم و سوم قرار داشته‌اند.

شایان ذکر است ارزش توليد اين كارگاه‌ها در سال 1393 رقمي برابر با 5096299/0 ميليارد ريال بوده است كه نسبت به سال قبل 8/ 2درصد افزايش نشان مي‌دهد. كه “صنايع توليد زغال كك‌ـ پالايشگاه‌هاي نفت و سوخت‌هاي هسته‌اي” با رقم 1623959/0 ميليارد ريال (31/87 درصد) بيش‌ترين ارزش توليد را داشته و“صنايع مواد و محصولات شيميايی” با رقم 928607/0 ميليارد ريال (18/22 درصد) و “صنايع توليد فلزات اساسی” با رقم 668163/0ميليارد ريال (13/11 درصد) به‌ترتيب در مكان‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند.

شایان ذکر است نسخه الکترونیکی نشریه فوق از طریق لینک پیوست قابل دستیابی وهمچنین نسخه کاغذی نشریه فوق دردست انتشار وبزودی دراختیار کاربران قرار خواهد گرفت .

 

 

 

 

فایلهای پیوست
طراحی سایت