25 شهریور 1398
En | 
زمان انتشار: 20 دی 1389
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 17 اسفند,1390
بازدید: 2099
افزایش 4/19 درصدی واحد های مسکونی پیش بینی شده در پروانه های صادر شده توسط شهرداری تهران در تابستان 89 نسبت به بهار 89

روابط عمومی مرکز آمار ایران اعلام کرد:


 

افزایش4/19 درصدی واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در تابستان 89 نسبت به بهار 89 واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در تابستان 89 نسبت به بهار 89 کاهش 0/3 درصدی داشته است


 

بررسی نتایج طرح "جمع‌آوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور" در تابستان سال 1389 نشان می‌دهد:


 


  روابط عمومی مرکز آمار ایران اعلام کرد:

افزایش4/19 درصدی واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در تابستان 89 نسبت به بهار 89 

واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در تابستان 89 نسبت به بهار 89 کاهش 0/3 درصدی داشته است 

بررسی نتایج طرح "جمع‌آوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور" در تابستان سال 1389 نشان می‌دهد:

 

الف) شهر تهران

  • در تابستان 89، تعداد 32882 واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود 4/19 و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 9/101 درصد افزایش داشته است. از این تعداد واحد مسکونی 29876 واحد (9/90 درصد) مربوط به پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی بوده است. متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌ها 0/7 واحد بوده است.
  •  تعداد 4608 پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری‌های شهر تهران در تابستان 89 صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود 7/14 و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 1/90 درصد افزایش داشته است. از این تعداد پروانه 4269 پروانه (6/92 درصد) مربوط به احداث ساختمان‌های مسکونی بوده است.
  •  مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌های مسکونی صادرشده از سوی شهرداری‌های شهر‌ تهران در تابستان 89 بالغ بر 6/4159 هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود 8/14 و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 2/145 درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ی مورد بررسی 974 مترمربع بوده است.  
  • مجموع مساحت زمین در پروانه‌های احداث ساختمان‌ مسکونی حدود 4/1045 هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود 1/8 و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 9/121 درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زمین در این پروانه‌ها حدود 245 مترمربع بوده است.
  • توزیع پروانه‌های ‌احداث ‌ساختمان ‌مسکونی برحسب نوع اسکلت‌ و ‌مصالح عمده‌ی‌ به‌کار رفته در بنای آن‌ها نشان می‌دهد که 6/47 درصد این پروانه‌ها برای احداث ساختمان‌های اسکلت فلزی، 2/52 درصد برای احداث ساختمان‌های بتون‌آرمه و 2/0درصد برای ساختمان‌هایی با آجر و آهن بوده است.

ب) کل نقاط شهری کشور

  • در تابستان 89، تعداد 176181 واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور، پیش‌‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود 0/3 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 9/38 درصد افزایش داشته است. از این تعداد واحد مسکونی 166433 واحد (5/94 درصد) مربوط به پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی بوده است‌. متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ی احداث ساختمان مسکونی 8/3 واحد بوده است‌.
  •  تعداد 48230 پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در تابستان 89 صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود 3/18 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 6/17 درصد افزایش داشته است. از کل پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده، 43939 پروانه (1/91 درصد) مربوط به احداث ساختمان‌های مسکونی بوده است‌.
  • مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان‌ مسکونی در تابستان 89 ‌ حدود 1/21127 هزار مترمربع بوده است‌ که نسبت به فصل گذشته حدود 0/5 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 6/43 درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها حدود 481 مترمربع بوده است.
  • مجموع مساحت زمین در پروانه‌های احداث ساختمان‌ مسکونی حدود 1/14453 هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود 9/8 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 8/36 درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زمین در این پروانه‌ها حدود 329 مترمربع بوده است.
  • توزیع پروانه‌های ‌احداث ‌ساختمان ‌مسکونی برحسب نوع اسکلت‌ و ‌مصالح عمده‌ی‌ به‌کار رفته در بنای آن‌ها نشان می‌دهد که 2/32 درصد این پروانه‌ها برای احداث ساختمان‌های اسکلت فلزی، 3/43 درصد برای احداث ساختمان‌های بتون‌آرمه، 2/23 درصد برای احداث ساختمان‌هایی با آجر ‌‌و ‌‌آهن و 3/1 درصد برای احداث ساختمان‌هایی با سایر مصالح بوده است. 

الف) تعداد پروانه‌های احداث ساختمان و برخی ویژ‌گی‌های پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی در شهر تهران و کل نقاط شهری کشور

شرح

تعداد پروانه‌ی احداث ساختمان

پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی

تعداد پروانه

مساحت زیربنا

(هزار مترمربع)

مساحت زمین

<