27 دی 1399
En | 
زمان انتشار: 20 آذر 1396
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 02 دی,1396
بازدید: 660
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری نیروی کار تابستان 1396
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری نیروی کار تابستان 1396

نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور 44.8 درصد است. این شاخص در بین مردان 71.3 درصد و در بین زنان 18.0 درصد می باشد.


                                                                      


 نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد، چند درصد از جمعیت در سن کار، فعال؛ یعنی شاغل یا بیكار هستند. مطابق نتایج به‌دست آمده، در فصل تابستان، نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت 10 ساله و بیش‌تر درکل کشور 41.0 درصد بوده است. این شاخص در بین مردان65.2 درصد و در بین زنان 16.5 درصد محاسبه شده است. همچنین نتایج نشان می‌دهد، درصد جمعیت فعال 10 ساله و بیش‌تر در نقاط روستایی بیش‌تر از نقاط شهری است، به‌‌طوری که نرخ مشارکت اقتصادی در نقاط روستایی43.8 درصد و در نقاط شهری 40.0 درصد بوده است.

درصورتی‌که جمعیت 15 ساله و بیش‌تر، جمعیت در سن کار فرض شود، نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور 44.8 درصد به‌دست می‌آید. این شاخص در بین مردان 71.3 درصد و در بین زنان 18.0 درصد، در نقاط شهری 43.5 درصد و در نقاط روستایی 48.6 درصد به دست می‌آ‌ید .اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری نیروی کار تابستان 1396
فایلهای پیوست
طراحی سایت