05 آذر 1399
En | 
زمان انتشار: 23 تیر 1389
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 19 بهمن,1390
بازدید: 3408
نتایج طرح آمارگیری گذران وقت بهار 1388 در اختیار کاربران قرار گرفت


این طرح با هدف ارائه اطلاعات مربوط به شناخت شیوه گذران وقت افراد 15 ساله و بیش‌تر توسط مرکز آمار ایران تهیه و در بهار سال 1388 در مناطق شهری کشور اجرا شد.لازم به ذکر است که نتایج این طرح بر اساس تعاریف و طبقه‌بندی‌های بین‌المللی فعالیت‌های گذران وقت (ICATUS) ارائه شده است، بنابراین امکان مقایسه با آمارهای بین‌المللی در زمینه الگوی گذران وقت افراد جامعه را فراهم می‌سازد.

گزیده‌ای از مهم ترین نتایج این طرح به شرح زیر می‌باشد:
 
-       افراد 15 ساله و بیش‌تر در یک شبانه روز به طور متوسط بیش‌ترین زمان خود را به ترتیب به فعالیت های نگهداری و مراقبت شخصی با 13 ساعت و 17 دقیقه، فعالیت خانه‌داری با 3 ساعت و 10 دقیقه، کار و فعالیت‌های شغلی با 2 ساعت و 41 دقیقه و استفاده از رسانه‌های جمعی با 1 ساعت و 58 دقیقه اختصاص داده‌اند. همچنین متوسط کم‌ترین زمان صرف شده درشبانه روز مربوط به فعالیت‌های داوطلبانه و خیریه با 3 دقیقه بوده است. مقایسه فعالیت‌های گذران وقت افراد جامعه در فصل زمستان 1387و بهار 1388 گویای افزایش فعالیت‌های تفریحی و فرهنگی در فصل بهار است.
-      شیوه‌ی گذران وقت افراد شاغل 15 ساله و بیش‌تر گویای آن است که این افراد به طور متوسط 6 ساعت و 47 دقیقه در یک شبانه روز به کار و فعالیت‌های شغلی اختصاص داده‌اند. همچنین یافته‌ها نشان می‌دهد که در فصل بهار مردان 7 ساعت و 8 دقیقه و زنان 4 ساعت و 40 دقیقه را به کار و فعالیت‌های شغلی پرداخته‌اند.
-      بررسی فعالیت‌های آموزشی افراد باسواد بر اساس سطوح تحصیلی، گویای آ‌ن است که افراد دارای تحصیلات لیسانس، بیش‌تر از سایر افراد به فعالیت های آموزشی پرداخته‌اند. این افراد در یک شبانه‌روز به‌طور متوسط 2 ساعت و 28 دقیقه صرف فعالیت‌های آموزشی کرده‌اند. همچنین افراد دارای تحصیلات پیش دانشگاهی نیز 2 ساعت و 19 دقیقه را به فعالیت‌های آموزشی اختصاص داده‌اند.
-      بررسی فعالیت‌های مشارکت اجتماعی افراد بر اساس وضع سواد نشان می‌دهد افراد دارای تحصیلات دکترای تخصصی به طور متوسط ا ساعت و 54 دقیقه و افراد بی سواد 1 ساعت و 15 دقیقه در یک شبانه روز را به فعالیت‌های مشارکت اجتماعی اختصاص داده‌اند.
-      یافته‌ها نشان می‌دهد، هر فرد 15 ساله و بیش‌تر در یک شبانه روز به طور متوسط 19 دقیقه به انجام فعالیت‌های ورزشی و 19 دقیقه را به فعالیت های تفریحی، فرهنگی اختصاص داده‌است. فعالیت های مذکور برای مردان هر کدام 25 دقیقه و برای زنان به ترتیب 13 و 14 دقیقه می‌باشد.
-       بررسی فعالیت‌های گذران وقت جوانان 24-15 ساله گویای آن است که جوانان به طور متوسط حدود 3 ساعت و 30 دقیقه   را به انجام فعالیت های آموزشی و 2 ساعت و 11 دقیقه را به استفاده از رسانه‌های جمعی اختصاص داده‌اند.
-      شیوه‌ی گذران وقت افراد 15ساله و بیش‌تر به تفکیک روزهای تعطیل و غیر تعطیل گویای آن ‌است که این افراد در روزهای تعطیل به طور متوسط 2 ساعت و در روزهای غیر تعطیل 2 ساعت و 54 دقیقه به کار و فعالیت‌های شغلی پرداخته‌اند. مقایسه نتایج این طرح در زمستان 1387 و بهار 1388 گویای کاهش کار و فعالیت‌های شغلی در روزهای تعطیل در فصل بهار می‌باشد. این شاخص در روزهای تعطیل 8 دقیقه کاهش داشته است .
-      لازم به یادآوری است که چکیده نتایج طرح مذکور در درگاه ملی آمار به نشانی www.www.amar.org.ir  قابل دسترسی می‌باشد.
طراحی سایت