06 اسفند 1402
En | 

 

نیروی کار:

اطلاعاتي‌ كه‌ در ايـن‌ قسمت‌ ارائه‌ مي‌شــود شـامـل‌ انـواع جمعيـت‌ فـعال‌ و غيرفعـال اقتصــادي، ويژگيهاي‌ جمعيت‌ شاغل‌ در بخشهاي‌ مختـلف‌ اقتصـادي‌، شاخص های عمده نیروی کار، نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری و  ... می باشد.

آمار و اطلاعات‌ مربوط به‌ نيروي‌ انساني‌، براي‌ نخستين‌ بار در سال‌ 1318 توسط اداره‌ كل‌ آمار و ثبت‌ احوال‌، در برخي‌ از شهرهاي ‌مهم ‌كشورگردآوري ‌شد. در سال‌ 1335، ضمن‌ اجراي‌ اولين ‌سرشماري‌ عمومي‌ نفوس‌ كه‌ توسط اداره‌ كل‌ آمار عمومي‌ اجرا شد، اطلاعاتي‌ چند در اين‌ زمينه‌ به‌ دست‌ آمد. سپس‌ با اجراي ‌چند طرح ‌آماري‌ در زمينه‌‌هاي كشاورزي‌، صنعت‌ و جمعيت‌، در زمره‌ آمار جمع‌آوري‌ شده‌، اطلاعات مربوط‌ به‌ نيروي‌ انساني‌ نيز متناسب‌ با موضوع‌ طرح‌، مورد توجه‌ قرار گرفت‌. در سالهاي‌ بعد، مركز آمار ايران‌ ضمن‌ اجراي‌ سرشماريهاي‌ عمومي‌ نفوس‌ و مسكن‌ سالهاي‌ 1345، 1355، 1365، 1375، 1385 و آمارگيري‌ جاري‌ جمعيت‌ 1370، آمار و اطلاعات‌ اساسي‌ مربوط به‌ نيـروي‌ انـساني‌ را جـمع‌آوري‌ نموده و علاوه‌ بر آن‌ از سال‌ 1376، طرح‌ نمونه‌گيري‌ ويژگيهاي‌ اشتغال‌ و بيكاري‌ خانوار را نيز به اجرا درآورده است و تا سال 1383 هر سال اين طرح اجرا گرديده، در سال‌هاي مذكور اطلاعات آبان ماه به عنوان نماينده سال ارائه شده است. از سال 1384 طرح آمارگيري از نيروي كار جايگزين طرح مذكور گرديده است، شايان ذكر است با توجه به ويژگي‌‌هاي اين طرح، اطلاعات ارائه شده در اين سال‌ها متوسط اطلاعات سالانه مي‌باشد. 

  براي‌ تهيه‌ و تنظيم‌ آمار و اطلاعات‌ اين‌ قسمت‌، از نتايج‌ طرح‌ آمار‌گيري از‌ ويژگيهاي‌ اشتغال‌ و بيكاري‌ خانوار و طرح آمارگيري از نيروي كار مركز آمار ايران‌ و نيز از گزارشهاي‌ آماري‌ سازمان امور اداری و استخدامی استفاده‌ شده‌ است‌.

در مورد آمار ارائه‌ شده‌ توضيح‌ نكات‌ زير ضروري‌ است:

1- در طرح‌ آمارگيري‌ از ويژگيهاي‌ اشتغال‌ و بيكاري‌ خانوار و همچنين طرح آمارگيري از نيـروي كار، جـامعه آماري‌ نمونه‌ فقط‌

شامل‌ خانوارهاي‌ معمولي‌ ساكن‌ مي‌باشد و خانوارهاي‌ دستجمعي‌ و معمولي‌ غير ساكن‌ را  در بر نمي‌گيرد.

2- آمار مربوط به‌ هر وزارتخانه‌ يا مؤسسه‌، شامل‌ آمار تمامي  سازمانها و واحدهاي‌ تحت‌ پوشش‌ آن نيز مي‌باشد.

3- آمار كاركنان‌ وزارت‌ اطلاعات‌، وزارت‌ دفاع‌ و پشتيباني‌ نيروهاي‌ مسلح‌ و شركتهاي‌ وابسته‌ به‌ آن‌ و نيروهاي‌ نظامي‌ و انتظامي‌، به‌دليل‌ محرمانه‌ بودن‌ و نيز آمار كاركنان‌ شركتهاي‌ تحت‌ پوشش‌ سازمانهاي‌ دولتي‌ به‌ علت‌ وضعيت‌ خاص‌ استخدامي‌، در دسترس‌ نمي‌باشد.

 سایر جداول

براي اطلاع از تعاريف و مفاهيم آماري مرتبط با موضوع، مي‌توانيد از منابع زير استفاده نماييد:

نكته: تعاريف و مفاهيم آماري در گذر زمان ممكن است تغيير نمايد، لذا پيش از استفاده از آمارها حتماً اين مسأله را مورد توجه قرار دهيد.

پرسشنامه و فراداده های طرح نیروی کار


داده های خام طرح نیروی کار 1401

  1401           1400  


داده های خام طرح نیروی کار سال‌های 99-1390

  1399     1398     1397     1396     1395     1394     1393     1392     1391     1390


داده های خام طرح نیروی کار سال‌های 89-1384

 1389     1388     1387     1386     1385     1384

تاریخ بروزرسانی: 25 دی 1402